Om MedNytt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten

MedNytt varsler om nye og potensielt viktige metoder for norsk helsetjeneste. Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en ny metode og status for dokumentasjon. Metodevarslene skal bidra til en raskere tilgang av nye og nyttige metoder. Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet har ansvar for å drifte og videreutvikle en nasjonal funksjon for metodevarsling hvor MedNytt er publiseringsplattform for varsling av alle typer metoder.

Metodevarsling som del av NYE METODER

Vår viktigste oppdragsgiver siden januar 2015 er Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten (NYE METODER). Metodevarsler som del av NYE METODER skal sikre at nye og viktige sykehusmetoder blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et metodevarsel utarbeidet for NYE METODER er et forslag om metodevurdering. Kriterier for hvilke metoder som bør vurderes fastsettes av Bestillerforum RHF (se NYE METODER om systemet).  Prosessen for sykehuslegemidler og andre sykehusmetoder varierer noe.

Se detaljer rundt prosessen for bruk av metodevarsler i NYE METODER

Legemidler

Legemiddelverket utarbeider i samarbeid med Område for Helsetjenester i FHI metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper. For legemidler som forventes å bli inkludert i Nye Metoder, vil Legemiddelverket utarbeide utkast til metodevarsel og kontakte det aktuelle firmaet om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering. Endelige metodevarsler, uavhengig av forventet finansiering, publiseres av  MedNytt. I Nye Metoder utløser et metodevarsel om et nytt legemiddel en bestilling av en hurtig metodevurdering, som så utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering. Denne utarbeides av Folkehelseinstituttet.

For detaljer, se Statens Legemiddelverk, Metodevarsling.

Metoder som ikke er legemidler

Folkehelseinstituttet produserer metodevarsler om nye metoder innen diagnostikk, utstyr, organisatoriske tiltak med mer. Foreløpig prioriteres metoder aktuelle for nasjonal metodevurdering gjennom Nye Metoder. I Nye Metoder er et metodevarsel om et ikke-legemiddel et forslag om metodevurdering. Foreløpig prioriteres det å lage norske metodevarsler om metoder aktuelle for metodevurdering på nasjonalt nivå. I tillegg til norske metodevarsler gir MedNytt titler med lenker til informasjon om nye metoder som er fanget opp og prioritert for metodevarsling eller tidlig-vurdering av et utvalg internasjonale samarbeidspartnere.

Historikk og videreutvikling 

MedNytt ble etablert i 2007, som et oppdrag gitt av Helse Vest til Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Fra 2007 til 2015 publiserte MedNytt tidlige-vurderinger og omtaler av nye metoder produsert av Kunnskapssenteret, samt titler med lenker til tidlige-vurderinger og metodevarsler produsert av internasjonale samarbeidspartnere.

I 2013 ble NYE METODER etablert. Våren 2014 fikk Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten (nå Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet) i oppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet å etablere og drifte en nasjonal metodevarslingsfunksjon i nært samarbeid med Statens Legemiddelverk og andre aktører i NYE METODER. Det ble bestemt å bruke MedNytt som publiseringsplattform for funksjonen.

Drift av den nasjonale funksjonen for metodevarsling startet i 2015. I juni 2017 ble MedNytt lagt over til Helsebiblioteket.no, som driftes av Område for Helsetjenester i Folkehelseinstituttet. Etter overføring av MedNytt til Helsebiblioteket, ble innholdet avgrenset til alle norske metodevarsler med publiseringsdato fra 1.januar 2015 og titler med lenker om ikke-legemidler identifisert etter samme dato.  

Funksjonen er under kontinuerlig utvikling. Det er aktuelt å utvikle nye produkter tilpasset både NYE METODER og andre oppdragsgivere, f.eks metodevarsling for primærhelsetjenesten, smittevern og folkehelsetiltak. Det er også aktuelt å lage rapporter for enkelte sykdomsområder og varsle om metoder som er aktuelle for utfasing (disinvestment).

1.juni 2017

Vigdis Lauvrak, ansvarlig redaktør MedNytt, seniorforsker og leder av nasjonal funksjon for metodevarsling, Område for Helsetjenester, Folkehelseinstituttet.

Internasjonale nettverk for samarbeid

Relaterte filer

  1. Metodevarsling for bedre og tryggere pasientbehandling  Anbefalinger fra nasjonal arbeidsgruppe for metodevarsling for spesialisthelsetjenesten  01.06.2013 
  2. Metodevarsling som del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - Erfaringer fra 2015 og veien videre 01.07.2016  
  3. Metodevarsling som del av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten – Vedlegg til erfaringsnotat 01.07.2016

(/mednytt/om-mednytt)