Hjelp til litteratursøk

Sist oppdatert:
15.12.2020

Litteratursøk for å innhente nødvendig dokumentasjon for en mini-metodevurdering gjennomføres av en bibliotekar ved
sykehuset. Hjelpeteksten nedenfor gir en kort innføring i fremgangsmåten. Veiledningen er knyttet til punkt 11-15 i mini-metodevurderingsskjemaet.

1. Informasjonsinnhenting til Mini-metodevurdering

Skjema for mini-metodevurdering, punkt 11 Litteratursøk etter retningslinjer:
Det første punktet i litteratursøkdelen av mini-metodevurdering gjelder retningslinjer. Foruten kildene nevnt i webskjema, kan man finne retningslinjer i for eksempel Guidelines International Network eller via referanser i artikler i oppslagsverkene BMJ Best Practice eller UpToDate.

Skjema for mini-metodevurdering, punkt 12 Litteratursøk etter systematisk oppsummert forskning (kunnskapsoppsummeringer):
Etter å ha undersøkt om det finnes relevante retningslinjer, utfører man et litteratursøk etter systematisk oppsummert forskning, det vil si metodevurderinger (HTA rapporter), Cochrane-oversikter eller andre systematiske oversikter.

Hvis man finner en relevant forskningsoppsummering, og litteratursøket i denne vurderes å være av god kvalitet og oppdatert nok, kan evidensgrunnlaget (dvs. effektdata og data om sikkerhet) hentes derfra. Hvis søket er utdatert, kan resultatene fra kunnskapsoppsummeringen brukes, men i tillegg bør man oppdatere søket for å se om det finnes nyere primærstudier. Når et søk vurderes å være oppdatert nok, og når det er utdatert, er avhengig av hvilken metode det gjelder. Be forslagsstiller om råd med tanke på hva som kan betraktes som «oppdatert nok» i den aktuelle mini-metodevurderingen.

Skjema for mini-metodevurdering, punkt 13 Litteratursøk etter primærstudier:
Dersom man ikke har identifisert oppdatert og relevant systematisk oppsummert forskning under punkt 12, skal det utføres litteratursøk etter primærstudier.

Skjema for mini-metodevurdering, punkt 14 Litteratursøk etter pågående og upubliserte studier og punkt 15 Litteratursøk etter helseøkonomiske evalueringer:
Søk etter pågående og upubliserte studier og helseøkonomiske evalueringer er valgfritt. Ta eventuelt kontakt med forslagsstiller for å avgjøre om det er behov for søk i registre over pågående studier, og om eventuelle helseøkonomiske evalueringer om metoden gjennomført i Norge eller i utlandet vil være nyttig. 

2. Innføring i prinsippene for systematiske litteratursøk

Ved behov for en introduksjon til systematiske litteratursøk anbefaler vi nettressursene til kunnskapsbasertpraksis.no. Medarbeidere fra Folkehelseinstituttet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Oslo har utviklet et e-læringskurs om kunnskapsbasert praksis, som blant annet inneholder en beskrivelse av hvordan man finner gode søkeord og kombinerer dem på en hensiktsmessig måte mm.

Se mer:
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/e-laeringskurs 

3. Databaser og andre søkekilder i mini-metodevurderingsskjema

Punktlisten nedenfor inneholder kildeforslagene fra mini-metodevurderingsskjemaet sortert alfabetisk. Helsebiblioteket har samlet søkeveiledninger til de fleste av de nevnte kildene på sine sider. For de øvrige har Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering skrevet en kort omtale og noen enkle søketips.

ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov er U.S. National Institutes of Healths database over kliniske forsøk. Sponsor eller ansvarlig forsker registrerer studien med nøkkelinformasjon fra forsøksprotokollen. Posten skal holdes oppdatert med status og etter hvert upubliserte og publiserte data. Studieregisteret inneholder både amerikanske og ikke-amerikanske forsøk.

Søketips: Søk helst enten populasjon eller intervensjon (det mest spesifikke av elementene), avgrens bare hvis treffmengden blir for stor. Søkemotoren håndterer parenteser og AND/OR, men ikke trunkering.

Cochrane Library (Wiley)

For informasjon om Cochrane Library og hvordan man søker: finn søkeveiledning hos Helsebiblioteket 

Embase

For informasjon om Embase og hvordan man søker: finn søkeveiledning hos Helsebiblioteket

Epistemonikos (Epistemonikos Foundation)

For informasjon om Epistemonikos og hvordan man søker: finn søkeveiledning hos Helsebiblioteket

Helsebibliotekets retningslinjer og veiledere

Helsebibliotekets samling av kliniske retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og spesialistforeninger med flere er sortert i emnekategorier. Publikasjonene er hovedsakelig norske, men man kan også finne noen svenske og danske publikasjoner her. På nettsiden finnes også inngang til nettsteder med internasjonale retningslinjer.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserer under menypunktet "Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp" siste versjon av blant annet Nasjonale faglige retningslinjer, Pakkeforløp for kreft, Prioriteringsveiledere samt Veiledere. Her finnes også informasjon om pågående revisjonsarbeid og nye retningslinjer under utvikling.

Søketips: Alternativ 1: Avgrens visningen til "Nasjonale faglige retningslinjer" og gjennomgå samtlige titler. Alternativ 2: Avgrens visningen til "Nasjonale faglige retningslinjer" og bruk nettleserens søkefunksjon (Ctrl+F) på aktuelle enkeltord, for eksempel diabetes, kols eller type kreft.

ICTRP Search Portal (World Health Organization)

ICTRP Search Portal (International Clinical Trials Registry Platform) eies og vedlikeholdes av World Health Organization (WHO). Databasen høster og gjør tilgjengelig nøkkelinformasjon fra flere register over kliniske forsøk, blant annet ClinicalTrials.gov.

Søketips: Hvis mulig, søk enten populasjon eller intervensjon alene (det mest spesifikke av elementene). Vær oppmerksom på at søkemotoren ikke håndterer parenteser/nøsting og at standard boolsk operator er AND, som derfor kjøres før OR.
Mer om hvordan man søker ClinicalTrials.gov og International Clinical Trials Registry Platform, kan leses i artikkelen:

Glanville JM, Duffy S, McCool R, Varley D. Searching ClinicalTrials.gov and the International Clinical Trials Registry Platform to inform systematic reviews: what are the optimal search approaches?. J Med Libr Assoc. 2014;102(3):177-183. doi:10.3163/1536-5050.102.3.007

International HTA Database (INAHTA)

Fritt tilgjengelige International HTA database inneholder bibliografisk informasjon om pågående og ferdigstilte metodevurderinger utarbeidet av medlemsorganisasjonene i International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). Databasen er en videreføring/arvtaker til HTA database ved Centre for Reviews and Dissemination (CRD) i York. Det kan være et betydelig etterslep i den enkelte organisasjons registrering av sine publikasjoner i databasen. Eventuelt kan man supplere med søk direkte på enkeltorganisasjoners nettsider, for eksempel Statens beredning for medicinsk och social utvärdering (SBU) og National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Søketips: Her man søke med både termer (MeSH) og tekstord. Velg mellom standard eller avansert. Databasen støtter boolsk søking med parenteser. Symbolet for trunkering er * og for frasesøk "". Det er mulig å kombinere søkelinjer under menyvalget Search History. For å få tilgang til funksjonen, må man være registrert som bruker, noe som er gratis.

MEDLINE

For informasjon om MEDLINE og hvordan man søker: finn søkeveiledning hos Helsebiblioteket

PubMed (NIH National Library of Medicine)

For informasjon om PubMed og hvordan man søker: finn søkeveiledning hos Helsebiblioteket


Bruk av andre kilder kan vurderes, avhengig av type metode og problemstilling.

4. Rapportering av søk og søkreresultater

Fullstendige søkestrategier, søkedato og antall treff i de ulike kildene rapporteres i skjemaet for mini-metodevurdering på en slik måte at søket er reproduserbart ut fra informasjonen som er registrert.

Mulig relevante søketreff av publikasjonstypene retningslinjer (punkt 11), pågående studier (punkt 14 - søk valgfritt) og helseøkonomiske evalueringer (punkt 15 – søk valgfritt) føres opp i liste under respektive punkt. For punkt 12, oppsummert forskning, og eventuelt punkt 13, primærstudier hvis søkt, leveres komplette søkeresultater til forslagsstiller i avtalt format (f.eks. EndNote-, Word- eller RIS-fil).

Ved spørsmål eller behov for veiledning utover informasjonen i skjemaet og på denne siden, kan man ta kontakt med "Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering".