Database for ferdigstilte mini-metodevurderinger

Kvalitetsvurdering av mini-metodevurderingene i denne databasen har vært gjort av en uavhengig fagfelle (del 2 av skjemaet for mini-metodevurdering). Fagfellevurderingen publiseres fra 2021 sammen med mini-metodevurderingen.

Det er det oppdaterte skjemaet etter fagfellevurdering som publiseres.

Folkehelseinstituttet har ikke foretatt noen kvalitetsvurdering av innholdet i mini-metodevurderingene før publisering.

Dato Mini-metodevurdering Helseforetak Kontakt
Apr 2022 Vurdering av bruk av vektdyne i hjemmebehandling (vektdyner som behandlingshjelpemiddel) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2022 SEM skanner til tidlig oppdagelse av trykkskader OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2022 Programmert intermitterende epidural bolus til fødende (PIEB) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2022 Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) ved svelgevansker hos voksne OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2022 Digital Veileder i fosterdiagnostikk OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2022 Medpor polyetylen-implantat ved (re)konstruktiv ørekirurgi hos pasienter med mikroti OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2022 Fleksibel endoskopisk evaluering av svelgefunksjon (FEES) HELSE BERGEN
Des 2021 Histotyping/DoMore-v1-CRC for bedre risikostratifisering av pasienter med tykk- og endetarmskreft OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2021 Hjemmebaserte spesialisthelsetjenester - Hjemmesykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2021 Behandling av kronisk sentral og ansikts nevropatisk smerte med invasiv motorisk cortex stimulering OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2021 Bruk av indirekte kalorimetri måling til voksne kritisk syke pasienter med behov for respiratorstøtte på intensivavdeling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2021 TriClip OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Aug 2021 Robotassistert perkutan coronar intervensjon (PCI) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Jun 2021 Pleiekategorisering i sykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2021 Inspiratorisk muskeltrening til intensivpasienter OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2021 Serumanalyse av vanedannende legemidler OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2021 Perioperativ vurdering av tracheomalasi ved vaskulær kompresjon og øsofagus atriesi/fistel repair OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2021 Bærbar og håndholdt spirometri koblet til app med "interface" for digital behandlingsplan og hjemmemonitorering av lungefunksjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2021 Behandling av lymfødem med lymfeglandeltransplantasjon etter brystkreftbehandling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2021 Intermittent negative pressure applied to the lower leg and foot (oppdatert fra 2017) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2021 Intratekal kontrastforsterket MR ved utvelgelse av voksenvannhode-pasienter til shunt-kirurgi OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2021 Hurtig diagnostikk av klamydia og gonore i et lav terskel drop-in klinikk tilbud OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2021 Kontinuerlig EEG hos pasienter med hjertestans OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2020 Tidlig metodevurdering (innovasjon, anskaffelser og forbedringsarbeid) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2020 Behandling av refraktær angina pectoris med implantasjon av reduksjonstent i sinus coronarius OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - asynkron kommunikasjon (ikke sanntid) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2020 MitraClip OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2020 Brukersentrerte tjenester for den eldre pasient med multisykdom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2020 Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2020 Robot-assistert transaksillær thyroidektomi (RATT) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Apr 2020 Radar reflektor-teknologi (Savi Scout) for merking av ikke-palpable lesjoner i bryst UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Feb 2020 Tendyne (kateterklaff for mitral) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2020 Delirium tremens - forebygging og behandling i sykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2020 RFID teknologi (LOCalizer) for merking av ikke-palpable lesjoner ved brystkreft UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Jan 2020 Diagnostisering og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2019 Peroperative undersøkelse av prostatektomi preparat (NeuroSAFE) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2019 Vurdering av bruk av vektdyne OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2019 Intraepidermal nervefibertetthet (IENFD) i hudbiopsi OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2019 Above cuff vocalization (ACV) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jul 2019 Ultralyd i indremedisinsk akuttmedisin AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2019 Magnetisk teknologi (Magseed) for merking av ikke-palpable lesjoner ved brystkreft HELSE BERGEN
Des 2018 Dypsekvensering med målrettet panel for pasienter med blodkreft OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2018 Dekompresjon på grunn av entrapment-nevralgi HELSE STAVANGER
Okt 2018 Brakyterapi ved øsofagus cancer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2018 Cough reflex testing (hostereflekstest) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Aug 2018 Påvisning av vaktpostlymfeknuter ved bruk av Sentimag/Sienna+ (+ blåfarge) ved brystkreft HELSE FØRDE
Aug 2018 Bruk av permanent kateter til tapping av malign ascites- og pleuravæske OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2018 Multimodal prehabilitering før stor gastrokirurgisk reseksjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2018 Virtuell mørkebehandling ved bipolar lidelse HELSE FONNA
Mar 2018 Vaktpostlymfeknuteteknikk ved mellom- og høyrisiko endometriecancer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2018 Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2017 Intermittent negative pressure applied to the lower leg and foot OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2017 Irreversibel elektroporering OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Aug 2017 Stimulatorbehandling av sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine ST. OLAVS HOSPITAL
Aug 2017 Vurdering av omsorgsnivå for pasienter til Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling(TSB) med programvaren CONTINUUM-The ASAM Decision Engine ST. OLAVS HOSPITAL
Apr 2017 Bruk av Prosigna test (PAM50 ROR) til beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2017 Analyse av prokalsitonin ved OUS-laboratorier OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2017 Per Oral Endoskopisk Myotomi (POEM) til behandling av akalasi HELSE BERGEN
Nov 2016 Brace-behandling for pasienter med Pectus carinatum HELSE BERGEN
Nov 2016 Preoperativ optimalisering av hemoglobinnivå OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2016 Laktatmåling i fostervann HELSE BERGEN
Sep 2016 Forebygging og behandling av migrene ved supraorbital transcutan nervestimulering med Cefaly ST. OLAVS HOSPITAL
Sep 2016 Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2016 Tonsillotomi versus tonsillektomi som behandling for tonsillehypetrofi hos barn HELSE BERGEN
Mai 2016 Transport ECMO i Helseregion Nord UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Mai 2016 Barorefleks aktivering terapi (BAT) for pasienter med uttalt behandlingsresistent hypertensjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2016 Mellomøreimplantat for pasienter med atresi, mekaniske og nevrogene hørselstap OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2016 Terapeutisk medikamentmonitorering (TDM) av antihypertensive legemidler OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Feb 2016 Bruk av Spot On temperaturmåling perioperativt HELSE BERGEN
Des 2015 Focal One HIFU OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2015 Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2015 Faglig grunnlag for perkutan behandling av kronisk okkluderte coronarkar (CTO) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
Okt 2015 Endoskopisk submucosal disseksjon i rektum OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2015 Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk sklerose OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2015 Kryobiopsier ved utredning av diffuse lungesykdommer herunder akutt og kronisk rejeksjon etter lungetransplantasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2015 Eksomsekvensering ved forsinket utvikling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2015 Lymfangiografi Veiledet Lymfovenøs Bypass for Stadium 1 og 2 (MD Anderson Klassifikasjon) Kronisk Sekundær Lymfeødem SYKEHUSET TELEMARK
Sep 2015 Målrettet prostatabiopsi veiledet med 3D ultralyd og MR fusjonsteknologi (MR-UL fusjonsbiopsi) SYKEHUSET ØSTFOLD
Sep 2015 Bronkial termoplastikk ved astma OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sep 2015 Ekstrakorporal fotoferese ved akutt og kronisk GvHD OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Aug 2015 Bruk av Prokalsitonin for å begrense antibiotikabruk hos sykehusinnlagte pasienter SYKEHUSET ØSTFOLD
Jun 2015 Peroperativ vurdering av reseksjonsrender ved brystbevarende operasjon OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2015 Genomtest (Oncotype DX) for utvalgte brystkreftpasienter OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2015 Remifentanil smertelindring til fødende OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mai 2015 Etablering av Enhanced Liver Fibrosis (ELF)-test som en alternativ/komplementær diagnostisk metode for påvisning og gradsdifferensiering av leverfibrose HELSE BERGEN
Mai 2015 Elektrokjemoterapi (ECT) som palliativ behandling av maligne tumores i cutis og subcutis OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2015 Nervus hypoglossus stimulering for behandling av moderat til alvorlig obstruktiv søvnapne HELSE BERGEN
Mar 2015 Bruk av konfokal mikroskopi i endoskopisk diagnostikk av sykdommer i pankreas og galleganger OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Mar 2015 ECMO ved hjertestans hos selekterte pasienter (E-CPR) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jan 2015 Pasientnær høysensitiv CRP ved mistanke om neonatal sepsis OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Des 2014 Posthemorragisk hydrocephalus - behandling av nyfødte HELSE BERGEN
Nov 2014 Rainbow acoustic monitoring HELSE FONNA
Okt 2014 Mobil PET-CT i Helse Sør-Øst SØRLANDET SYKEHUS
Jun 2014 Vektdyne OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Jun 2014 TORS (Trans Oral Robotic Surgery) ST. OLAVS HOSPITAL
Jun 2014 Enkeltrom i familie-barn vennlig nyfødtavdeling AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Apr 2014 Lavfrekvent laser (Low level laser) i behandling av oral mucositt OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Nov 2013 HPV DNA testing på cervicale celler innsamlet i Surepath - konserveringsvæske (BD Diagnostics-TriPath) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Okt 2013 Neovaskulær makuladegenerasjon (våt AMD). Kan innføring av en mer kostbar behandling, med godkjent indikasjon for behandling av våt AMD, gi større kapasitet til flere pasienter i avdelingen ved at pasientene kommer sjeldnere til behandling? OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS