Evaluering av Helsebiblioteket

SINTEF IKT har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert Helsebiblioteket. Undersøkelsen viser blant annet at Helsebiblioteket ses på som et viktig virkemiddel for å oppnå lik tilgang til kvalitetssikret kunnskap for helsepersonell.

www.helsebiblioteket.no 22.12.2009

Helsebiblioteket ble lansert 6. juni 2006 og har eksistert i over tre år. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet på vegne av Helsebibliotekets råd ga SINTEF IKT oppdraget om å evaluere Helsebiblioteket. 

Målsettingen med evalueringen var å undersøke om de tre grunnprinsippene bak Helsebibliotekets eksistens – likhet, kvalitet og økonomi – har preget utviklingen. Hva sluttbrukerne samt politiske og økonomiske aktører mener om konseptet og løsningen, var også viktige elementer.

Gjennom intervjuer med sentrale aktører i helsevesenet og en spørreundersøkelse blant brukere på nettstedet ønsket SINTEF IKT å finne ut hva aktørene mener om lik tilgang til kunnskap, og hva de mener om måten Helsebiblioteket gir denne tilgangen på.

(/om-oss/artikkelarkiv/evaluering-av-helsebiblioteket)