I praksis brukes ordet ernæring om sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og menneskers helse. Et sunt kosthold er viktig for å trives og for å unngå helseproblemer. Underernæring er et betydelig problem blant eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Effekt av kosttilskudd til personer med demens

Effekt av kosttilskudd til personer med demens

Norske forskere har nylig publisert en oversiktsartikkel om effekten av kosttilskudd til personer med demens. Oversiktsartikkelen inkluderte ti kliniske studier som viste at kosttilskudd forbedret personenes daglige inntak av energi og proteiner, vekt, muskelmasse og biomarkører i blodet. Ingen effekter ble observert når det gjaldt kognitiv eller fysisk funksjon.

God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

En studie gjennomført av forskere ved universitetet i Stavanger viser at sykepleierstudenter i praksis kan være en verdifull ressurs for ernæringsarbeidet til aleneboende eldre som mottar hjemmesykepleie. I dette prosjektet delte 23 studenter 1-2 ukentlige måltid med 23 pasienter i løpet av praksisperioden på to måneder. Kvalitative intervju i etterkant viste positive opplevelser og gevinster for både studentene og pasientene. Det å dele måltid innvirket positivt på pasientenes appetitt og måltidsopplevelse, og studentene erfarte økt læring både når det gjaldt ernærings- og personorientertomsorg.

Webinar om mat og måltid

Webinar om mat og måltid

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland arrangerer webinar om ernæring, matkvalitet og matens betydning – både for dem som bor hjemme og dem som bor på institusjon.

Dokumentasjon

Deltakende aksjonsforskning for bedre dokumentasjon

Dette prosjektet ble gjennomført ved en sykehjemsavdeling i en norsk storby. Personalet ved avdelingen deltok som medforskere og var delaktige gjennom hele prosjektperioden som varte i fem måneder. Dokumentasjon av individuelle ernæringstiltak økte gjennom perioden og flere beboere fikk individuell ernæringsplan. Samtidig ble det observert en reduksjon når det gjaldt dokumentasjon av vekt og ernæringsstatus. Prosjektet avslørte en rekke forbedringsbehov som gjaldt dokumentasjonen av ernæringspraksisen.

Samhandling

Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg

I denne norske studien ble 23 helsepersonell fra både sykehus og hjemmetjenester intervjuet. Funnene viste at selv om helsepersonell er klar over at god ernæringsomsorg forutsetter aktiv involvering av eldre pasienter og deres pårørende, møter de mange hindringer. Hindringene var av både individuell og strukturell art og omfattet motstand fra pasienter og pårørende, konflikter mellom ønsker og ernæringsprosedyrer, ønske om å redusere pårørendes belastning, og manglende tid og strukturer for å tilrettelegge for god brukermedvirkning.

Brukermedvirkning

Manglende personorientering

Norske forskere har foretatt gjentatte intervju med eldre etter utskrivelse fra sykehus, samt deres pårørende for å undersøke erfaringer og preferanser med ernæringsoppfølging i hjemmet. De eldre personene opplevde at oppfølgingen ikke tok hensyn til individuelle forhold eller til samhandling med andre hjemmetjenester som de mottok. Ernæringsomsorgen både på sykehus og i hjemmet ser ut til å mangle en personsentrert tilnærming som anerkjenner og verdsetter hele mennesket, tar hensyn til pasientens behov og ønsker, og hans eller hennes pårørende.

(/omsorgsbiblioteket/ernaering)