I praksis brukes ordet ernæring om sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og menneskers helse. Et sunt kosthold er viktig for å trives og for å unngå helseproblemer. Underernæring er et betydelig problem blant eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Eldre dame som spiser

Hva er viktig for matlysten?

Denne svenske studien ble gjennomført blant hjemmeboende eldre som fikk måltid servert fra en matombringingstjeneste. Mange forhold må hensyntas når man skal fremme matlyst hos eldre. Dette krever at tjenesten er personorientert.

Ernæring og dokumentasjon

Manglende fokus på ernæring og dokumentasjon i norsk primærhelsetjeneste

Artikkelen viser at manglende samhandling mellom fagpersoner forhindrer optimal ernæringsoppfølging blant eldre i sykehjem og hjemmetjenester. Helsepersonell etterlyser en tydelig organisering og prioritering av den daglige ernæringsomsorgen og dokumentasjon av denne. Samhandlingen mellom fagpersonene er også utfordrende på grunn upresis kommunikasjon og begrepsbruk i pasientenes journaler.

Turid-Rønningen-og-Lisbeth-Haugan

Frivillige kokker skaper matglede

Måltidsvenn, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke bygdekvinnelag. Siden høsten 2017 har frivillige bygdekvinner servert tradisjonell norsk hverdagsmat til eldre, enslige hjemmeboende i Horten. – Dette er et måltid vi gleder oss til hele uka, sier en av brukerne.

Standardisering av dokumentasjon

Utvikling av en standard for dokumentasjon av ernæringstilstand hos pasienter i primærhelsetjenesten

En dansk studie viser til utviklingen av en standardisering for å sikre god dokumentasjon av pasienters ernæringstilstand. De fant at følgende områder er de viktigste å dokumentere: 1) fysiologiske mål, 2) evne til å spise, 3) matinntak, 4) Stressfaktorer og 5) Faktorer som indirekte påvirker inntak og behov. De konkluderer med at en standardisering vil øke kvaliteten på dokumentasjonen, øke kontinuiteten i omsorgen og gi helsegevinster.

App i ernæringsarbeid

Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

(/omsorgsbiblioteket/ernaering)