I praksis brukes ordet ernæring om sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og menneskers helse. Et sunt kosthold er viktig for å trives og for å unngå helseproblemer. Underernæring er et betydelig problem blant eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Ernæring og dokumentasjon

Manglende fokus på ernæring og dokumentasjon i norsk primærhelsetjeneste

Artikkelen viser at manglende samhandling mellom fagpersoner forhindrer optimal ernæringsoppfølging blant eldre i sykehjem og hjemmetjenester. Helsepersonell etterlyser en tydelig organisering og prioritering av den daglige ernæringsomsorgen og dokumentasjon av denne. Samhandlingen mellom fagpersonene er også utfordrende på grunn upresis kommunikasjon og begrepsbruk i pasientenes journaler.

Turid-Rønningen-og-Lisbeth-Haugan

Frivillige kokker skaper matglede

Måltidsvenn, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke bygdekvinnelag. Siden høsten 2017 har frivillige bygdekvinner servert tradisjonell norsk hverdagsmat til eldre, enslige hjemmeboende i Horten. – Dette er et måltid vi gleder oss til hele uka, sier en av brukerne.

Standardisering av dokumentasjon

Utvikling av en standard for dokumentasjon av ernæringstilstand hos pasienter i primærhelsetjenesten

En dansk studie viser til utviklingen av en standardisering for å sikre god dokumentasjon av pasienters ernæringstilstand. De fant at følgende områder er de viktigste å dokumentere: 1) fysiologiske mål, 2) evne til å spise, 3) matinntak, 4) Stressfaktorer og 5) Faktorer som indirekte påvirker inntak og behov. De konkluderer med at en standardisering vil øke kvaliteten på dokumentasjonen, øke kontinuiteten i omsorgen og gi helsegevinster.

App i ernæringsarbeid

Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

(/omsorgsbiblioteket/ernaering)