Utvikling av en standard for dokumentasjon av ernæringstilstand hos pasienter i primærhelsetjenesten

Logo Omsorgsbiblioteket

En dansk studie viser til utviklingen av en standardisering for å sikre god dokumentasjon av pasienters ernæringstilstand. De fant at følgende områder er de viktigste å dokumentere: 1) fysiologiske mål, 2) evne til å spise, 3) matinntak, 4) Stressfaktorer og 5) Faktorer som indirekte påvirker inntak og behov. De konkluderer med at en standardisering vil øke kvaliteten på dokumentasjonen, øke kontinuiteten i omsorgen og gi helsegevinster.

Standardisering av dokumentasjon
Standardisering av dokumentasjonShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/utvikling-av-en-standard-for-dokumentasjon-av-ernaeringstilstand-hos-pasienter-i-primaerhelsetjenesten)