Pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

I denne studien undersøker Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn hvilke vurderinger ansatte i ACT-team gjør rundt bruk av tvang. Artikkelen er basert på intervjuer, analyser av pasientmapper og observasjon av behandlingsmøter.

Ann-Mari Lofthus disputerte i desember 2018.

Tilfredshet og opplevde paradokser blant norske ACT-brukere

I en fersk doktoravhandling har Ann-Mari Lofthus undersøkt brukeres erfaringer med den tverrfaglige, oppsøkende tjenesten ACT-team. Hun fant at brukerne var svært fornøyd med det behandlingstilbudet de mottok. Et element som ble ofte omtalt av ACT-brukerne, var ifølge Lofthus tilgangen til bil og hvilken betydning det har for sosial deltakelse, gode terapeutiske situasjoner og frihetsfølelse. Det å være i behandling var imidlertid også forbundet med paradokser. Brukerne uttrykte blant annet en opplevd motsetning mellom ønsket om å leve et normalt liv og i realiteten tilhøre en marginalisert gruppe. Et annet paradoks knytter seg til motsetningen mellom autonomi og individuell frihet og begrensninger og bruk av tvang i behandling.

PASOPP-RAPPORT NR 2018: 115
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse
i befolkningen.

Vurdering av kvalitet på helsetjenestene innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene. Sentrale temaer var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

Kompedium for gode pasientforløp

Kompendium for gode pasientforløp

Satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» har laget et kompendium for alle som deltar i læringsnettverket. Målet er å gi en oversikt over arbeidet som skal gjøres i forbedringsteam i kommuner og sykehus, og synliggjøre sammenhenger og helhet.

Satsing på rus og psykisk helse

Satsing på rus og psykisk helse

Pressemelding angående statsbudsjettet for 2017. Regjeringen foreslår 345 millioner kroner til å følge opp Opptrappingsplanen for rusfeltet. Psykologkompetansen i kommunene styrkes med 20 millioner kroner.

Dobbelt opp – om rusmiddellidelser og psykiske lidelser

«Dobbelt opp – om ruslidelser og psykiske lidelser»

Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland og Tone Øiern har kommet med en fjerde utgave av læreboka «Dobbelt opp – om ruslidelser og psykiske lidelser». Mye har skjedd på feltet de siste årene. Recovery og recoveryorientert praksis er blitt mer sentralt, og det er mer kunnskap om hvordan samtidige problemer kan utredes. I denne fjerde utgaven beskrives også erfaringer og kunnskap med Norges 12 første oppsøkende behandlingsteam (ACT- og FACT-team).

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/pasientforlop)