Pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og profesjonelle i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Evaluering av FACT-team i Norge

Evaluering av FACT-team i Norge

FACT er en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og store og sammensatte problemer. På oppdrag fra Helsedirektoratet har et forskerteam ledet av Anne Landheim og Sigrun Odden evaluert de sju første FACT-teamene i Norge. De fant at brukertilfredsheten blant brukerne og deres pårørende er svært høyt. Av de 89 brukerne som ble intervjuet, svarte 90 prosent at de alt i alt var svært fornøyd eller stort sett fornøyd med tjenestene de hadde fått fra FACT-teamet. Pårørende beskriver overgangen til FACT-team «som natt og dag i forhold til slik oppfølgingen erfartes tidligere». Forskerne fant også at innleggelser på tvang hadde gått ned med 42 prosent etter inntak i FACT, sammenlignet med toårsperioden før inntak.

ROP-lidelser under koronapandemien

ROP-lidelser under koronapandemien

Hvordan har personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) opplevd livet under koronapandemien? I en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for ROP-lidelser har Marja Leonhardt og Morten Brodahl intervjuet 22 personer i alderen 23 til 65 år om dette. De fant at informantene hadde fått flere utfordringer siden COVID-19 kom til Norge. Pandemien forverrer allerede eksisterende problemer, konkluderer forfatterne: «Personer med ROP-lidelser er avhengig av sikker tilgang til helse- og sosialtjenester. Det er derfor viktig å holde lavterskeltilbud kontinuerlig i gang samt tilby alternativer til digitale konsultasjoner siden den digitale kompetansen i denne gruppen har sine begrensninger».

Thomas K. Tollefsen

Stiller ungdom spørsmålet «hva er viktig for deg?»

Doktorgradsarbeidet til psykolog Thomas Kristian Tollefsen viser gode resultater ved bruk av Hva er viktig for deg? – et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23 år.

Gode pasientforløp

Nasjonal erfaringskonferanse om gode pasientforløp

Forbedringsteam fra læringsnettverkene i Gode pasientforløp presenterer sine erfaringer og utviklingsarbeid fra hele landet. Her kan du også høre Maureen Bisognano, tidligere president i Institute for Health Care Improvement (IHI) og statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Elin Rogn Nilsen Ny forskning på bruk av sjekklister

Ny forskning på bruk av sjekklister

Kan bruk av sjekklister i kommunen og i overgangene mellom sykehus og kommune gi bedre pasientforløp for personer over 65 år? Er sjekklistene nyttige verktøy i sykepleiernes arbeidshverdag, og hva skal til for at de blir brukt? Dette er noen av spørsmålene stipendiat Elin Rogn Nilsen ved Senter for omsorgsforskning, sør undersøker i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet «Journal of Clinical Nursing». Studien bygger på intervjuer med 18 hjemmesykepleiere som har vært med i læringsnettverk for gode pasientforløp.

(/omsorgsbiblioteket/pasientforlop)