Pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samhandling for pasientforløp

Samhandling for gode pasientforløp

Systematisk samhandling ved kommunale korttidsavdelinger fremmer gode pasientforløp viser denne studien fra Senter for omsorgsforskning.

Hanne-Maren-Tore-Marianne

Eldre flyttes lite

Eldre over åtti år flyttes lite mellom helse- og omsorgstjenestene innad i kommunen, selv om tjenestene har blitt mer spesialiserte. Det viser en kartlegging av 264 000 eldre. Halvparten som mottar kommunale omsorgstjenester har «lange, rolige» forløp, skriver Rostad, Sogstad, Larsen og Skinner i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Evaluering av FACT Ung – en samhandlingsmodell for ungdom

Evaluering av FACT Ung – en samhandlingsmodell for ungdom

Det har de siste ti årene vært etablert en rekke såkalte ACT- og FACT-team i Norge. Målgruppen for denne satsingen har frem til nylig vært voksne med alvorlige psykiske lidelser, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå. I 2018 ble det imidlertid satt i gang et forprosjekt rettet mot ungdom. Hensikten med denne samhandlingsmodellen, kalt FACT Ung, er å bidra til at ungdom med sammensatte og alvorlige tilstander, får en helhetlig og integrert oppfølging. Oppfølgingen skal vare så lenge ungdommen trenger det. I en evaluering som nylig ble oversendt Helsedirektoratet, er FACT Ung blitt belyst fra en rekke innfallsvinkler, slik som: Hvordan kan unge sikres medvirkning? Hvordan er samarbeidet mellom FACT Ung og barnevernet? Og hva bør innhold i og omfang av et opplæringsprogram for ansatte i FACT Ung-team være?

Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?

Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?

Hvor mye flytter eldre personer på 80 år eller mer mellom ulike tilbud i kommunen? Dette spørsmålet belyses i en ny artikkel fra Hanne Marie Rostad, Marianne Sundlisæter Skinner, Tore Wentzel Larsen & Maren Kristine Raknes Sogstad. Studien er basert på et omfattende datamateriale. Data ble hentet fra IPLOS-registeret, som omfatter alle personer i Norge som var 80 år og eldre, og som mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen i perioden 2011 til 2016. Dette utgjorde i alt 263 893 personer. Forfatterne fant at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestetilbud innad i kommunen. De fant også at eldre i svært ulike forløp – fra lange, gradvise til korte, intensive forløp og forløp med rullerende korttidsopphold på institusjon.

Spesialnummer om sammenheng i helse- og omsorgstjenester

Spesialnummer om sammenheng i helse- og omsorgstjenester

Tidsskrift for omsorgsforskning har i et spesialnummer invitert forskere til å belyse sammenheng og kontinuitet, og mangel på dette, i forløpene for tjenestemottakere med omfattende behov. Disse tjenestemottakerne forholder seg ofte til flere tjenester samtidig, og de beveger seg gjerne mellom disse tjenestene – slik som fastlege, legevakt, hjemmetjenester av ulik art, sykehjem, ulike spesialteam, NAV og spesialisthelsetjenester. - Vi håper at artiklene kan fungere som et fornyet kunnskapsgrunnlag for helse- og omsorgstjenestenes i deres kontinuerlige arbeid med å skape sammenheng for tjenestemottakerne, skriver tidsskriftets hovedredaktør Oddvar Førland i forordet til spesialnummeret, der Astrid Bergland og Maren Kristine Raknes Sogstad har vært gjesteredaktører.

Ny antologi om ROP-lidelser, organisering og tjenester

Ny antologi om ROP-lidelser, organisering og tjenester

Catharina Bjørkquist og Helge Ramsdal er redaktører for antologien «Statlig politikk og lokale utfordringer», som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Gjennom 14 kapitler ser en rekke forfattere på organiseringen av tjenestene til mennesker med samtidige rusmiddellidelser og psykiske lidelser - fra de politiske føringene sentralt til kommunale tjenester lokalt. Forfatterne kommer her inn på både nasjonal politikk, de endringsprosessene som kan observeres i et utvalg kommuner, samt erfaringer med ulike tiltak og tjenester knyttet til arbeid, bolig og kriminalomsorg.

(/omsorgsbiblioteket/pasientforlop)