Pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam (ACT)

Ny systematisk kunnskap om ACT-modellen

En ny internasjonal systematisk kunnskapsoppsummering konkluderer med at ACT-modellen er en lovende tilnærming for å få flere personer med samtidig rusmiddellidelse og psykiske lidelse inn i behandling. Det første ACT-temaet (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Norge ble startet opp som et nasjonalt pilotprosjekt i Mosseregionen høsten 2007. Modellen er forøvrig grundig beskrevet i én av omsorgsbibliotekets egne kunnskapsoppsummeringer.

NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen har analysert svar fra over 300 kommunale tjenester innen psykisk helse og rus

Kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser

I en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) kommer det frem at kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser, pakkeforløp, traumer, kognitiv terapi og tilbakemeldingsverktøyet FIT. - Hjelp til personer med ROP-lidelser er den målgruppen kommunene selv prioriterer høyest på kompetansebehov, sier Stian Reinertsen i NAPHA, som har analysert svar fra over 300 kommunale rus- og psykisk helsetjenester. Les mer her.

Helsetilsynet

Helsetilsynet er urolig for tilbudet til personer med ROP-lidelser

På oppdrag fra Helsetilsynet gjennomførte fylkesmennene i 2017 og 2018 tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble gjort tilsyn med både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. «I dei 88 tilsynsrapportane vi har gått gjennom, har fylkesmannen konkludert med lovbrot i sju av ti kommunar», skriver Helsetilsynet. Mangelfull samordning av tjenestene ble konstatert som grunnlag for lovbrudd hos én av tre kommuner. «Funna gir grunn til å uroe seg for om brukarar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding får dekt behova sine for tenester», heter det i tilsynsrapporten om det kommunale tjenestetilbudet.

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

I denne studien undersøker Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn hvilke vurderinger ansatte i ACT-team gjør rundt bruk av tvang. Artikkelen er basert på intervjuer, analyser av pasientmapper og observasjon av behandlingsmøter.

Ann-Mari Lofthus disputerte i desember 2018.

Tilfredshet og opplevde paradokser blant norske ACT-brukere

I en fersk doktoravhandling har Ann-Mari Lofthus undersøkt brukeres erfaringer med den tverrfaglige, oppsøkende tjenesten ACT-team. Hun fant at brukerne var svært fornøyd med det behandlingstilbudet de mottok. Et element som ble ofte omtalt av ACT-brukerne, var ifølge Lofthus tilgangen til bil og hvilken betydning det har for sosial deltakelse, gode terapeutiske situasjoner og frihetsfølelse. Det å være i behandling var imidlertid også forbundet med paradokser. Brukerne uttrykte blant annet en opplevd motsetning mellom ønsket om å leve et normalt liv og i realiteten tilhøre en marginalisert gruppe. Et annet paradoks knytter seg til motsetningen mellom autonomi og individuell frihet og begrensninger og bruk av tvang i behandling.

PASOPP-RAPPORT NR 2018: 115
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse
i befolkningen.

Vurdering av kvalitet på helsetjenestene innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene. Sentrale temaer var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

(/omsorgsbiblioteket/pasientforlop)