Verktøy og ressurser

Logo Omsorgsbiblioteket

Sámediggi/Sametinget 

Sámediggi/Sametinget: http://www.sametinget.no 

Sametingets eldreråd: Opprettet av Sametinget i 2012. Består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. https://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Sametingets-eldreraad Sametinget har utgitt en eldrepolitisk redegjørelse. 

Samiske språksentre 

De samiske språksentrene spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke og utvikle samisk språk. Oppdatert oversikt over samiske språksentre finnes på Sámediggi/Sametinget sine nettsider: https://www.sametinget.no/Tjenester/Spraak#section-Samiske-spraaksentre

Samisk statistikk 

Utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken har i hovedsak vekt på det som er definert som samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt, personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk, fiske og fangst. Samisk statistikk bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i SSB og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Rapporten er finansiert av Sámediggi/Sametinget og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Nettutstillingen Sápmi – en nasjon blir til 

Universitetsmuseet i Tromsø har laget en nettutstilling som, gjennom tekst og bilder, gir en god innføring i samisk historie. Utstillingen er tilgjengelig her: https://uit.no/om/enhet/tmu/utstilling?p_document_id=409085  

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene 

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet i 2011. Den omhandler helse- og omsorgspersonells ansvar for tilrettelagt kommunikasjon ved hjelp av tolking. Veilederen skal bidra til å gi helse- og omsorgspersonell bedre kompetanse til å bestille kvalifiserte tolker og til å gjennomføre samtaler via tolk. Veilederen omfatter tolking i møter med samiskspråklige, samt personer som har begrensede norskkunnskaper, er døve, hørselshemmede og døvblinde. Det finnes også en kortversjon av veilederen. 

ESAS-r sámegillii: Kartleggingsverktøy for kreftpasienters symptomer og plager 

Kompetansesenter for lindrende behandling i Helseregion Nord (Lindring i nord) har oversatt kartleggingsverktøyet ESAS-r til nordsamisk (ESAS-r sámegillii). ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment System Revised) er et verktøy for kartlegging av de vanligste symptomene og plagene som oppleves av kreftpasienter, og er anbefalt som standard kartleggingsverktøy av Helsedirektoratet. Skjemaet er utviklet i Canada, og er oversatt til mange språk. Det omhandler plager som smerte, kvalme, nedsatt matlyst, slapphet, døsighet, tung pust, nedstemthet og uro/angst. Den nordsamiske versjonen av skjemaet er prøvd ut av flere samiskspråklige pasienter. Gjennom utprøvingen har man funnet at det er lokale forskjeller i ordbruken, og at det dermed er nødvendig med noen flere ordforklaringer i den samiske versjonen av skjemaet. Skjemaet er tilgjengelig på nettsiden til Lindring i nord: www.unn.no/lin  

Informasjonsmateriell om demens 

Filmen Rabhasvuohta demeanssa birra (Åpenhet om demens, på nordsamisk) ble lansert 26. september 2018. Informasjonsfilmen er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet, som del av Demensplan 2020. Her er en artikkel om filmen og en smakebit av den: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ny-informasjonsfilm-om-demens-p%C3%A5-samisk-spr%C3%A5k/

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utgitt informasjonshefter om demens til personer som har demenssykdom på nordsamisk og norsk, lulesamisk og norsk  og sørsamisk og norsk. De har også utgitt informasjonshefter til pårørende på nordsamisk og norsk, lulesamisk og norsk  og sørsamisk og norsk. Heftene finnes på http://nasjonalforeningen.no/demens/information-in-other-languages/   

Temahefte: Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre 

Heftet er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske universitet, på oppdrag fra Helsedirektoratet . Målgruppen for heftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til samiske eldre, uansett hvor i landet det måtte være. Målsettingen er å heve kompetansen om samisk kultur hos tjenesteyterne, og å skape refleksjon i møtet med samiske eldre og interesse for å tilegne seg ytterligere kunnskap. Heftet er delt inn i en generell og en tematisk del. Den generelle delen gir en innføring i tema som historikk, befolkningsmønster, relevant lovverk, språk og kulturforståelse. I den tematiske delen omtales tema som kommunikasjon, familie og nettverk, aktivitet, mat, forståelse av helse, sykdom og behandling, livssyn og åndelige behov, omsorg ved livets slutt og døden. I denne delen av heftet presenteres eksempler på lokale tiltak rettet mot både institusjonsbeboere, familier, grupper og enkeltpersoner. 

 

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/samisk-befolkning/verktoy-og-ressurser)