Telefonråd er et oppslagsverk og et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer. Nå får du tilgang til en ny nettversjon av verktøyet.

Telefonråd-logo
Beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd er nå tilgjengelig i nettversjon.

Tidligere måtte Telefonråd lastes ned og installeres lokalt på den enkelte maskin eller server. Dette er ikke nødvendig lenger: Fra nå av er tilgang til internett alt du trenger. Verktøyet er dermed lettere tilgjengelig for brukerne, og også enklere å holde oppdatert.

Medarbeiderråd og Norsk indeks

Telefonråd består som tidligere av to ulike oppslagsverk:

  • Medarbeiderråd er en hjelp til kartlegging, prioritering og rådgivning ved de vanligste kontaktårsakene til legevakter og legekontorer
  • Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Norsk indeks) dekker tidskritiske hendelser

De to oppslagsverkene er knyttet sammen gjennom krysshenvisninger mellom aktuelle kapitler.

I nettversjonen er Norsk Indeks oppdatert i 2018.

Redaksjonelt og faglig ansvar

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd, det faglige ansvaret for Medarbeiderråd og har utviklet den nye nettversjonen.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks.

Brukerveiledning til Telefonråd (PDF) finnes på Nklms nettsider.

 

(https://www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk/alle-oppslagsverk/telefonrad)