52 millioner til samhandling og oppsøkende behandlingsteam (Helsedirektoratet.no)

152 kommuner får nå 25 millioner kroner til å utvikle et forpliktende samarbeid med helseforetakene innen psykisk helse. I tillegg er det fordelt 27 millioner kroner til 17 oppsøkende behandlingsteam.

Ill.foto: Henningstad, iStockphoto

FÅR PENGER: 152 kommuner er involvert i arbeidet med å bedre samhandlingen mellom nivåene i helse- og omsorgstjenestene. Ill.foto: Henningstad, iStockphoto

I statsbudsjettet for 2013 er det bevilget 52 millioner til ACT-team og til utvikling av forpliktende samarbeidsmodeller mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse- og rusfeltet.

Målet med satsingen er bedre samhandling mellom kommuner og helseforetak.

– For mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer er det viktig å bli møtt av et tilgjengelig og koordinert tjenesteapparat, sier direktør i avdeling psykisk helse og rus, Anette Mjelde.

Hun forteller at personer med psykiske lidelser ofte vil ha behov for samtidige og lokalbaserte tjenester. Det kan være behandling i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten, tilgang til egen bolig og oppfølging i bolig, bistand til å være i arbeid og aktivitet, og ikke minst, praktisk og økonomisk hjelp og støtte til å delta i samfunnet på lik linje med andre borgere, sier hun.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, personlighetsforstyrr., rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/52-millioner-til-samhandling-og-oppsokende-behandlingsteam-helsedirektoratet.no)