Baklofen ved alkoholavhengighet (Tidsskrift for Den norske legeforening)

GABAB-agonisten baklofen, som hovedsakelig benyttes som spasmolytikum, er i de senere årene også brukt ved alkoholabstinens og til forebygging av tilbakefall ved alkoholavhengighet. Hva erdokumentasjonsgrunnlaget for slik behandling?

Baklofen- en kur mot alkoholisme? Ill.foto: blueclue, iStockphoto

Baklofen (Lioresal) er en gammaaminosmørsyre (GABA)-analog med selektiv agonistvirkning på G-proteinkoblede GABAB-reseptorer. Den eksakte funksjonen til GABAB-reseptoren er ikke klarlagt, men GABAB-reseptorer finnes i det sentrale og perifere autonome nervesystemet og har, på samme måte som GABAA-reseptorkomplekset, en inhibitorisk virkning. Virkningsmekanismen til baklofen er forskjellig fra benzodiazepiner, som virker på GABAA-reseptorkomplekset. Baklofen har god peroral biotilgjengelighet, maksimal serumkonsentrasjon etter ca. to timer og en terminal halveringstid på 2 – 4 timer. Over 80 % skilles ut uforandret via nyrene.

Baklofen har vært markedsført siden 1972 mot muskelspasmer, for eksempel ved multippel sklerose og cerebral parese, og brukes vanligvis i doser på 15 – 80 mg per døgn. Andre bruksområder har bl.a. vært blærefunksjonsforstyrrelser hos tverrsnittslammede, trigeminusnevralgi og andre former for nevropatisk smerte, clusterhodepine og migrene, kronisk hikke og gastroøsofageal reflukssykdom. Baklofen gis oftest peroralt, men kan også administreres intratekalt.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/baklofen-ved-alkoholavhengighet-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)