Barn av eldre fedre har mangedoblet risiko for ADHD og bipolar lidelse (JAMA)

Jo eldre pappa, desto større risiko for psykisk sykdom og lærevansker hos barnet, antyder en ny, svensk studie. Risikoen er mest økt for ADHD og bipolar lidelse, som blir henholdsvis 13- og 25-doblet.

En ny, svensk studie om sammenhengen mellom fars alder og barnets psykiske helse har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Ill.foto: LindaYolanda, iStockphoto

Når menn blir eldre, er sjansen større for at det forekommer genetiske mutasjoner under produksjonen av sædceller. Forskning har antydet at disse genetiske mutasjonene kan forårsake psykiske lidelser hos barn født av eldre menn, som autismespektrumlidelser, schizofreni og bipolar lidelse. Vansker med læring og intellektuelle oppgaver har også vært knyttet til alderen til faren.

Sammenhengen mellom høy alder hos fedre og psykiske lidelser hos barnet har bare vært antatt, og ikke undersøkt i større omfang.

Nå har svenske forskere gjennomført en omfattende analyse av data om alle personer som ble født i Sverige i perioden 1973 til 2001, det vil si over to og en halv million mennesker, for å undersøke om det var sammenheng mellom alderen til fedre og en rekke psykiske lidelser og lærevansker hos barna. Forfatterne inkluderte lidelser som autisme, ADHD, bipolar lidelse, schizofreni, selvmordsforsøk og rusmisbruk. Lærevansker omfattet dårligere akademiske resultater og lave IQ-skåringer.

Ved å bruke en rekke ulike statistiske målingsverktøy, fant forfatterne at sammenlignet med et barn av en 24-årig far, har et barn av en 45-årig far:

  • 3,5 ganger større sannsynlighet for å ha en autismespekterlidelse
  • 13 ganger større sannsynlighet for å ha ADHD
  • 2 ganger større sannsynlighet for å ha psykoselidelse
  • 25 ganger større sannsynlighet for å ha bipolar lidelse
  • 2,5 ganger større sannsynlighet for suicidal atferd eller rusmisbruk
  • 1,5 ganger større sannsynlighet for lavere karakterer på skolen eller dårligere akademiske resultater
  • Risikoen for psykiske vansker hos barnet øker proporsjonalt med alderen til faren

- Høy alder hos far er forbundet med økt risiko for psykiske vansker og akademiske problemer hos barnet. Risikoen er større enn tidligere antatt. Funnene våre samsvarer med hypotesen om at det fins en årsakssammenheng mellom genetiske mutasjoner ved sædproduksjonen hos eldre menn og psykisk sykdom hos barna til disse mennene, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani, oppsummert forskning, rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/barn-av-eldre-fedre-har-mangedoblet-risiko-for-adhd-og-bipolar-lidelse-jama)