Bedre behandling til pasienter med alvorlig psykoselidelse (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Det er mulig å gi mennesker med langvarige og alvorlige psykoselidelser behandling som øker deres livskvalitet. Stikkordene er kvalitet, kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning.

Personer som viser symptomer på mulig psykoseutvikling, trenger hjelp så tidlig som mulig. Ill.foto: Richardno, iStockphoto

Kontinuitet og brukermedvirkning er viktige stikkord for bedre behandling. Ill.foto: Richardno, iStockphoto

- Vi opplever at brukermedvirkning og kontinuitet i behandlingen styrker relasjonen oss imellom, skriver Vårdal og Øgland. - Vi treffer pasientene våre i mange sammenhenger og de blir godt kjent med oss. Vi oppleves å være på lag og blir fort spurt når pasienten trenger hjelp.

Personer med langvarige og alvorlige psykoselidelser har ofte alvorlige symptomer, lavt funksjonsnivå og dårlig livskvalitet. Det var flere årsaker til at vi ønsket å tilby et bedre behandlingstilbud, og i 2009 startet vi et prosjekt med økt samarbeid mellom pasienten, pårørende, den kommunale helsetjenesten og vår enhet ved Jæren DPS.

Behov for forbedring

Personer med langvarige og alvorlige psykoselidelser må forholde seg til en rekke hjelpeinstanser. De har mange symptomer og lavt funksjonsnivå, hjelpeinstansene kan være dårlig koordinert, og det er ofte vanskelig å få hjelp når det trenges. Dette ville vi gjøre noe med.

Den tidligere innføringen av brukerstyrte plasser førte til dramatisk nedgang i bruken av tvang. Ordningen resulterte i at pasientene hadde flere innleggelser, men med færre liggedøgn totalt sett (Heskestad og Tytlandsvik, 2008). Siden pasientene oftere var innlagt, fikk vi anledning til å bli bedre kjent med dem. Vårt tilbud gjorde at de sjeldnere opplevde alvorlige tilbakefall, men vi så at mange av dem likevel hadde høyt lidelsestrykk, dårlig funksjon og lite innhold i hverdagen. Vi forstod at de trengte mer hjelp.

Les hele artikkelen: Tidsskrift for Norsk Psykologforening - Bedre behandling til pasienter med alvorlig psykoselidelse.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bedre-behandling-til-pasienter-med-alvorlig-psykoselidelse-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)