− Det nytter å holde seg rusfri (ROP)

Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabilisering før en pøser på med mer krevende behandling, anbefaler spesialrådgiver Egon Hagen

Forskerne målte tilfredshet med livet, eksekutive funksjoner og psykiske plager. ill.foto.: iStockphoto.

.

Sissel Drag

«Dette er kunnskap som kan gi håp til brukere og behandlere: funnene våre peker rett og slett på at livet blir bedre når en får litt fartstid som rusfri,» oppsummerer forfatterne bak studien One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder. Studien er del av en prospektiv kohortstudie utført av en gruppe forskere knyttet til KORFOR ved Stavanger universitetssykehus, med førsteforfatter Egon Hagen i spissen.

Utgangspunktet for forskergruppa var hypotesen om at sammenhengende rusfrihet over tid ville gi bedring på ulike livsområder for personer med ruslidelse. Ifølge forfatterne er dette første gang faktorer som tilfredshet med livet, eksekutive funksjoner og psykiske plager måles hos ruspasienter i recovery.

Størst bedring uten rus

I alt 150 personer med blandingsruslidelse deltok i undersøkelsen. Kontrollgruppa var et bekvemmelighetsutvalg som besto av 38 personer. Tretten i rusgruppa og fire i kontrollgruppa falt fra i løpet av året undersøkelsen varte. Forskerne målte tilfredshet med livet, eksekutive funksjoner og psykiske plager hos deltakerne ved starten av undersøkelsen og etter ett år ved hjelp av ulike spørreskjemaer og måleverktøy. Funnene antyder at deltakerne i gruppa som hadde vært rusfrie i minst ett år, hadde de største bedringene når det gjaldt alle faktorene, sammenlignet med kontrollgruppa og de av deltakerne som hadde tilbakefall i løpet av studietiden.

Les mer: − Det nytter å holde seg rusfri (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/det-nytter-a-holde-seg-rusfri-rop)