Disse tiltakene kan hjelpe tenåringer å stumpe røyken (Cochrane)

Å få tenåringer til å slutte å røyke krever sammensatte tiltak. En flerfase-modell med fokus på å øke motivasjonen fungerer best, viser en fersk oversikt fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet. Nikotinerstatning er blant tiltakene uten god dokumentasjon rundt effekt.

Det er sjelden enkelt å stumpe røyken. Ill.foto: winterling, iStockphoto

Cochrane oppsummerer den nyeste forskningen om effektive røykekutt-tiltak rettet mot ungdom. Ill.foto: winterling, iStockphoto

De aller fleste antirøykekampanjer rettet mot ungdom har som mål å hindre tenåringene i å ta den første røyken. Tobakksbruk blant tenåringer er likevel fortsatt vanlig i Norge. Helsedirektoratet rapporterte tidligere i år at “selv om røyking har blitt redusert gjennom mange år, er den totale andelen blant unge som bruker en eller annen form for tobakk (røyk eller snus) ikke så mye endret de siste 25 årene.”

Tall fra Helsedirektoratet viser at ti prosent av unge i alderen 16 til 24 år røyker enten daglig eller av og til, ti prosent både røyker og snuser og 19 prosent snuser daglig eller av og til.

Hva slags tiltak kan få ungdommen til å stumpe røyken eller sette lokket på snusboksen for godt? Forfatterne bak en nyoppdatering av en Cochrane-oversikt fra 2006 har forsøkt å svare.

Forskerne søkte i relevante databaser etter studier der deltakerne var røykere under 20 år og som undersøkte ulike tiltak for røykekutt blant unge. Forfatterne inkluderte alle typer intervensjoner, alt fra medikamentelle tiltak til psykososiale intervensjoner og sammensatte programmer rettet mot familier, skoler eller lokalsamfunn. Forebyggende tiltak ble ekskludert. Primært utfallsmål var røykestatus seks måneder etter tiltaket hos de av deltakerne som røkte i begynnelsen av studien.

I alt deltok 6000 ungdommer i de 28 studiene som ble inkludert i oversikten. De fleste av studiene kombinerte en eller annen fom for motiverende tiltak kombinert med samtaleterapi, og da helst kognitiv atferdsterapi. Noen av studiene brukte den transteoretiske modellen, TTM, en stadiemodell for endring av atferd – også kalt “spiralmodellen”.

Forfatterne fant at:

  • Tre studier viste at TTM-tiltak var moderat vellykket på lang sikt, med sammenlagt relativ risiko på 1,56
  • Motiverende tiltak var moderat vellykket, ifølge tolv studier, med sammenlagt relativ risiko på 1,60
  • Å inkludere kognitiv atferdsterapi i sammensatte kombi-løsninger ga ingen statistisk relevant effekt, ifølge tretten studier
  • Én liten studie fant ingen effekt ved bruk av nikotinerstatninger
  • To studier undersøkte buproprion alene eller i kombinasjon med nikotinerstatninger, og fant ingen signifikant effekt
  • Medikamentelle tiltak ga noen milde, uønskede bivirkninger

- Sammensatte tilnærminger viser lovende tendenser som røykekutt-tiltak blant ungdom, særlig tiltak som inkluderer elementer fra flerfase-modeller og kognitiv atferdterapi. Vi fant få studier om medikamentelle tiltak for ungdom. Kunnskapen omkring emnet er fortsatt for begrenset til at vi kan anbefale utbredt bruk av én modell for denne gruppen av tobakksbrukere, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/disse-tiltakene-kan-hjelpe-tenaringer-a-stumpe-royken-cochrane)