Helse og omsorg: Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov (helsedirektoratet.no)

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Hjelpende hender

Hjelperne må ta utgangspunkt i pasientens ønsker og preferanser. Ill.foto: UgurDemir, iStockphoto

 

​- De som yter tjenester til pasienter og brukere med store og sammensatte behov må ta utgangspunkt i hva den det gjelder opplever som viktig i sitt liv, og legge vekt på funksjon fremfor diagnose, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Stadig flere pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester har flere sykdommer samtidig, nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder, og har et omfattende behov for bistand. Den nye veilederen skal bidra til at disse gruppene får strukturert og tverrfaglig oppfølging som ivaretar det helhetlige behovet uavhengig av hvilken diagnose og hvilket funksjonsnivå de har.

For at tilbudet skal bli best mulig er det viktig å identifisere behovet tidlig. Pasienter og brukere skal alltid involveres i utformingen av tilbudet. Ledelse, kompetanse, tverrfaglig arbeid i team og koordinering av tjenestene er sentrale temaer i veilederen.

Veilederen er ett av tiltakene i oppfølgingen av stortingsmeldingen om primærhelsetjenestene, «Fremtidens primærhelsetjeneste». Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.
Veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Hele bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten kan ta veilederen i bruk, og den kan også være til nytte for andre sektorer.

Les mer: Helse og omsorg: Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/helse-og-omsorg-ny-veileder-for-oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov-helsedirektoratet.no)