Helsedirektoratet har kartlagt vold og trusler mot helsepersonell

Omfang av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, samt hvordan arbeidsgiver ivaretar forebygging, vold og trusler i HMS-arbeidet, har nettopp blitt kartlagt av Helsedirektoratet.

Et nytt rundskriv kan bidra til mindre vold innen psykisk helsevern. Ill.foto: sxc.hu.
Det har vært en økning i rapporterte voldstilfeller i kommunene.

Rapporten beskriver både forholdene i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen ble utført som en spørreundersøkelse. Tidligere har SSBs Levekårsundersøkelse vist en økning av vold og trusler mot helsepersonell de siste ti årene.

I Helsedirektoratets kartlegging er rapporterte tilfeller av vold og trusler i helseforetakene lavere enn det som rapporteres i Levekårsundersøkelsen. En høyere forekomst i befolkningsundersøkelsen enn i kartlegging av meldte avvik er som forventet. I kommunene har rapporterte tilfeller av vold og trusler økt siden 2012. Økningen kan skyldes reell økning i antall hendelser, økning i antall ansatte eller innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester, samt bedre rapportering eller en kombinasjon av noen eller alle faktorene.

Det har ikke vært mulig å trekke konklusjoner om årsaker. Det varierer hvor sterkt personalet opplever å ha vært utsatt for vold og trusler. Dette gjør både kartlegging og fortolkning av de rapporterte tilfellene vanskelig. Ulik registreringspraksis gjør det vanskelig å sammenlikne forekomsten av hendelsene.

En tydeligere felles forståelse av hva som skal registreres som vold og trusler, og på hvilken måte, er en viktig forutsetning for et nasjonalt sammenlikningsgrunnlag. Det vil fortsatt være behov for å øke bevisstheten rundt vold og trusler mot helsepersonell samt å benytte egen og andres erfaringer i det videre arbeid med å forebygge dette. En felles nasjonal forståelse av hva og hvordan vold og trusler mot helsepersonell skal registreres og følges opp, vil kunne bidra til å styrke og harmonisere arbeidet innen dette feltet.

Les mer: Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter (Helsedirektoratet)

Aktuell lenke: Helsebibliotekets sider for voldsrisiko og kriminalitet

Aktuelle søkeord: vold, trusler, helsepersonell, pasienter, medpasienter, kommuner, helseforetak, spesialisthelsetjenesten, DPS

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/helsedirektoratet-har-kartlagt-vold-og-trusler-mot-helsepersonell)