Her er den ferskeste forskningen om depresjon hos barn og unge (NICE)

Anerkjente NICE har publisert en oppdatert oversikt over forskning om depresjon hos barn og unge. Rapporten inneholder fersk kunnskap om diagnostisering, forebygging og behandling av tilstanden.

 Ill.foto: olga_sweet, iStockphoto

Depresjon kan ramme mennesker i alle aldre. Ill.foto: olga_sweet, iStockphoto

Over sju år er gått siden forrige gang britiske NICE, The National Institute for Health and Clinical Excellence, ga ut retningslinjer om depresjon hos unge mennesker. Hensikten med den nye rapporten er å framheve ny forskning fra de tre siste årene som kan være nyttig å inkludere i  retningslinjene som allerede finnes om temaet.

En gruppe eksperter, blant dem psykiatere, psykologer og spesialister innen allmennmedisin, står bak oversikten. Gruppen søkte etter relevant litteratur i ni databaser og fant 3164 studier. Forfatterne inkluderte til slutt åtte studier, hvorav tre var systematiske oversikter og de øvrige fem var randomiserte, kontrollerte studier.

Tre av hovedfunnene i rapporten kan føre til endringer i veilederen fra 2005:

  • Klasseromsbaserte tiltak for å forebygge depresjon hos tenåringer, reduserer ikke symptomer på depresjon hos høyrisiko-ungdom. Tiltaket kan derimot gi økt rapportering av symptomer på depresjon.
  • Databasert kognitiv atferdterapi kan være et effektivt behandlingsalternativ for ungdom med mild depresjon.
  • Behandling som kombinerer kognitiv atferdterapi (CBT) og nyere antidepressiva har en større positiv effekt på kort sikt ved moderat til alvorlig depresjon, sammenlignet med behandling med enten CBT eller antidepressiva alene.

Andre funn i rapporten tas til inntekt for anbefalinger i de eksisterende retningslinjene:

  • Begrenset kunnskap antyder at en rekke faktorer, som kjønn, graden av opposisjonstrang og fysisk misbruk, og familieforhold, som konflikt mellom foreldrene, kan påvirke effekten av behandlingen ved depresjon hos unge.
  • Når barn og tenåringer med moderat til alvorlig depresjon står på antidepressiva, bør fluoksetin være det foretrukne legemiddelet. Det finnes lite kunnskap om effekten av andre typer antidepressiva hos barn og unge.

Les omtalen i The Mental Elf her

Les Kunnskapssenterets artikkel Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/her-er-den-ferskeste-forskningen-om-depresjon-hos-barn-og-unge-nice)