Høyere dødsrisiko etter utskriving fra sykehus for rusmisbrukere (Addiction)

Personer med misbruksproblemer har nær tidoblet dødsrisiko den første måneden etter sykehusopphold, sammenlignet med rusmisbrukere som aldri har vært sykehusinnlagt, viser en ny studie fra Skottland. Tidligere forskning har vist at risikoen for å dø er svært høy etter endt fengselsopphold, hos mennesker med rusmisbruk. Risikoen er størst i de to første ukene etter løslatelsen,

Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

Mennesker med rusproblemer er mest sårbare rett etter sykehusopphold. Ill.foto: mariusFM77, iStockphoto

Personer med misbruksproblemer har nær tidoblet dødsrisiko den første måneden etter sykehusopphold, sammenlignet med rusmisbrukere som aldri har vært sykehusinnlagt, viser en ny studie fra Skottland.

Tidligere forskning har vist at risikoen for å dø er svært høy etter endt fengselsopphold, hos mennesker med rusmisbruk. Risikoen er størst i de to første ukene etter løslatelsen, og eksperter anbefaler at personer med en misbrukshistorie får tilbud om oppfølging etter fengselsoppholdet.

 
Ingen har imidlertid undersøkt om det fins en tilsvarende risiko etter endt sykehusopphold for denne gruppen.
 
Forfatterne bak en ny skotsk studie har gått inn på temaet, og brukte data knyttet til 69 457 personer som hadde vært i behandling for stoffmisbruk i løpet av de ti årene mellom 1996 og 2006.
 
Forskerne fant at:
  • Av de 69 457 personene døde 2590 i løpet av ti år. Over halvparten av dødsfallene var stoffrelaterte, mens 10 prosent skyldtes selvmord.
  • Risikoen for stoffrelatert dødsfall eller selvmord var størst i de 28 første dagene etter sykehusoppholdet. Jo lenger tid som gikk etter utskriving, desto lavere var risikoen.
  • Å vært innlagt ved sykehus flere ganger var også forbundet med økt risiko for stoffrelatert dødsfall eller selvmord.

- Den første tiden etter et sykehusopphold er den mest sårbare for personer som misbruker alkohol eller stoff. Resultatene i studien vår speiler funn i forskning som har undersøkt dødsfall etter fengselsopphold og etter opphold ved rusinstitusjoner. Det er viktig å merke seg at dødsfall av denne typen kan avverges. Alle tjenester i hjelpeapparatet bør vurdere hvordan de kan ta del i forebyggende tiltak for denne marginaliserte gruppen, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning, rus og avhengighet og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hoyere-dodsrisiko-etter-utskriving-fra-sykehus-for-rusmisbrukere-addiction)