Kardiovaskulær risikovurdering ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN Medikamentell behandling av AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) er generelt blitt betraktet som trygt. EKG-screening av friske barn og unge før oppstart av slik behandling synes å være vanlig i Norge, til tross for anbefalinger om at dette kun bør gjøres hos risikoindivider. Formålet med denne artikkelen er å klargjøre gjeldende retningslinjer for kardiovaskulær risikovurdering ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn og unge samt komme med praktiske anbefalinger.

Forskere foreslår at barn som får AD/HD-medikamenter følges opp regelmessig med tanke på endringer i kardiovaskulær tilstand. Ill.foto: esemelwe, iStockphoto

KUNNSKAPSGRUNNLAG Artikkelen bygger på et litteratursøk i PubMed, avsluttet 1.10. 2013, og forfatternes kliniske erfaringer og skjønnsmessige vurderinger.

RESULTATER Bruk av sentralstimulerende medisiner og atomoksetin er assosiert med en lett stigning i blodtrykk og puls samt mindre endringer i QT-tid. Hos en liten andel pasienter (5 – 10 %) er det klinisk signifikant blodtrykks- og pulsstigning. Plutselig død synes ikke å forekomme oftere hos barn og unge som bruker AD/HD-medikamenter i terapeutiske doser enn hos barn og unge som ikke bruker slike medikamenter. Det foreligger lite kunnskap om langtidsvirkninger av AD/HD-medikamenter på hjerte- og karsystemet hos ellers friske individer, ei heller kjenner man risikoen ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn og ungdom med hjertesykdom. Det kan tenkes at medikamentene gir økt risiko for plutselig hjertedød ved enkelte arytmisyndromer.

FORTOLKNING Vår vurdering er at det bør utvises forsiktighet ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn med potensielt farlige hjerterytmeforstyrrelser. Vi anbefaler klinisk undersøkelse og grundig sykehistorie for å fange opp risikoindivider før oppstart av medikamentell behandling. Friske barn trenger ikke undersøkes med EKG før oppstart med AD/HD-medikamenter. Hos barn med kjent hjertesykdom, arytmi eller risikofaktorer for hjertesykdom bør AD/HD-behandling gjøres i samråd med legespesialist med barnekardiologisk kompetanse.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, barn og ungdom, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/kardiovaskulaer-risikovurdering-ved-bruk-av-ad-hd-medikamenter-hos-barn-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)