Lite å hente i forskning når psykisk helsevern skal omorganiseres

Ingen organiseringsform er veldig godt dokumentert å være bedre enn andre innefor psykisk helse. Intensiv koordinering av psykososiale tjenester har positiv effekt på flest utfall, viser en ny rapport fra Kunnskapsenteret.

Louise Forsetlund har vært ansvarlig for Kunnskapssenterets rapport om organisering av psykisk helsevern. Ill.foto: Kunnskapssenteret.

Siden 1970-tallet har det foregått en kraftig omorganisering av psykisk helsevern. Oppgaver har blitt flyttet fra sentrale institusjoner til lokalsamfunn, og i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 var det et uttrykt mål at omorganiseringen skulle forbedre kvalitet og kvantitet i tjenestene.

Har omorganiseringen virket etter intensjonene? Finnes det forskning som underbygger endringene?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gått gjennom systematiske oversikter om tiltak for omorganisering av psykisk helsevern. Formålet var å forsøke å finne ut hva som virker best.

I Kunnskapssenterets rapport går det fram at enkelte tiltak var litt bedre enn andre på noen enkeltmål. Men ingen tiltak var gjennomgående mye mer effektive enn de andre.

- Intensiv koordinering kan gi noen færre dager i sykehus, noe mindre frafall fra behandlingsopplegg, noe høyere funksjonsskåre, noen flere som kan bo uavhengig og muligens litt høyere brukertilfredshet, forteller seniorforsker Signe Louise Forsetlund, som har vært ansvarlig for rapporten.

Det er usikkert hvilken effekt intensiv koordinering har på mental helsetilstand, dødelighet, antall innleggelser, sosial funksjon og livskvalitet.

- Intensiv koordinering innebærer et helhetlig perspektiv på brukerens behov. Det fordrer tverrfaglig samarbeid, kontinuitet og integrering av tjenester, sier Forsetlund.

Samlet sett var dokumentasjonen for effekt av organisatoriske tiltak av lav kvalitet. Mange av studiene var dessuten gamle.

Aktuelle lenker:

Omtale av rapporten

Sammendrag av rapporten

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/lite-a-hente-i-forskning-nar-psykisk-helsevern-skal-omorganiseres)