Mindfulness-basert kognitiv terapi og forebygging av depressive tilbakefall: Bakgrunn, design og empirisk evidens (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Tilbakevendende depresjon er et betydelig helseproblem. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er en relativt ny behandlingstilnærming utviklet spesifikt for tilbakevendende depresjon. Terapiformen viser lovende resultater.

Mindfulnessbasert kognitiv terapi fokuserer på intensiv, systematisk meditasjonspraksis. Ill.foto: andreart, iStockphoto

Mindfulnessbasert kognitiv terapi fokuserer på intensiv, systematisk meditasjonspraksis. Ill.foto: andreart, iStockphoto

Depresjon er en affektiv lidelse kjennetegnet av vedvarende lavt stemningsleie, negative tanker og bilder, sterk hukommelses- og vurderingsbias, manglende evne til å oppleve glede, inaktivitet og suicidale impulser og handlinger (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Depresjon har utviklet seg til å bli et omfattende helseproblem både i den vestlige verden og globalt. Målt i sykdomsbyrde estimerer WHO at unipolar depresjon ligger på tredjeplass globalt, på åttendeplass i U-land og på førsteplass i land med middels til høy inntekt (WHO, 2008, Part 4). I løpet av de siste tretti årene har depresjonsforskningen i økende grad funnet holdepunkter for at depresjon er en kronifisert, tilbakevendende lidelse (Williams, 2008). Risikoen for tilbakefall øker for hver episode, fra rundt 50 % etter en episode til rundt 70 % etter to og omtrent 90 % etter tre episoder (Barnhofer & Crane, 2009). Samtidig blir negative livshendelser over tid mindre viktige som forløper til depresjon, et fenomen som gjerne blir referert til som episodesensitivisering (Monroe & Harkness, 2005). Dette innebærer at depresjon over tid kan utløses av stadig mindre stressorer.

I denne artikkelen diskuterer vi følgende fire spørsmål: Hvilke prosesser opprettholder sårbarhet for depressive tilbakefall? Hvordan antas mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT ) å redusere denne sårbarheten? Hva er evidensgrunnlaget for at MBCT bidrar til å forebygge depressive tilbakefall? Hva viser forskningen om hvilke mekanismer som kan ligge til grunn? Vi går særlig inn på spørsmålet om mekanismer, og diskuterer avslutningsvis følger for videre forskning innenfor dette feltet.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/mindfulness-basert-kognitiv-terapi-og-forebygging-av-depressive-tilbakefall-bakgrunn-design-og-empirisk-evidens-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)