- Narkotikabegrepet kan med fordel forlates (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Narkotika er det vi forskriver på A-resepter. Eller?

- Den juridiske definisjonen av narkotika er mer omfattende enn den «folkelige» oppfatningen av begrepet, som vanligvis begrenser seg til illegale rusmidler som cannabis, kokain, amfetamin og heroin. Ill.foto: theprint, iStockphoto

Ordet narkotika (flertallsform av narkotikum) er avledet fra det greske ordet narce, som betyr bedøvelse. Et narkotikum er altså et bedøvende middel – eller, mer presist, et middel som kan indusere stupor, koma og analgesi. Hvis man tar utgangspunkt i denne definisjonen, hvilket man gjør både i engelskspråklig litteratur («narcotics») og medisinskfaglig sammenheng, er begrepet synonymt med morfinliknende bedøvende midler. Med andre ord: Narkotika er det samme som opioider.

Denne betydningen synes over tid å ha blitt erstattet av en mer juridisk tolking, der ordet narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle ulovlige eller reseptbelagte rusgivende substanser, uavhengig av deres farmakologiske egenskaper. I Norge er for tiden 264 substanser – samt derivater av disse – klassifisert som narkotika i den såkalte «narkotikalisten». Siden det er store ulikheter i disse substansenes farmakologiske egenskaper, og siden listen stadig utvides, har det blitt vanskelig å besvare spørsmålet «hva er et narkotikum?» uten å havne i en sirkelargumentasjon av type «noe som omfattes av narkotikalisten».

Les videre: Hva er egentlig narkotika?

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.


Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om uncategorized, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/narkotikabegrepet-kan-med-fordel-forlates-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)