Nytt selvhjelpstiltak hjelper pårørende til personer med psykose (British Journal of Psychiatry)

Et nyutviklet selvhjelpstiltak kan være et nyttig verktøy håndterer en førstegangspsykose i nær familie, viser en ny undersøkelse fra Storbritannia.

Pårørende til personer med psykiske lidelser har ofte dårligere helse enn resten av befolkningen. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

Førstegangs psykose forekommer vanligvis i tenårene, og ofte mens personen som blir syk fortsatt bor hjemme hos foreldrene. En psykose-episode hos et familiemedlem påvirker hele familien i stor grad, og pårørende har stort behov for støtte utenfra.

Tiltak rettet mot familien har vist seg å være til hjelp for pårørende, men er ofte vanskelige å gjennomføre og passer ikke for alle. Et nytt selvhjelpstiltak for pårørende av personer med første episode-psykose har blitt utviklet og testet i Storbritannia. Tiltaket kalles REACT, the Relatives’ Education And Coping Toolkit.

REACT består av 13 moduler som gir informasjon om lidelsen, om hvordan pårørende kan håndtere symptomer, vanskelig atferd, stress og kriser. Flere moduler omhandler behandlingsalternativer, psykisk helsevern og fagsjargong. Pårørende får hjelp til å bruke verktøyene og tett oppfølging fra støttearbeidere.

Forskergruppen bak studien sammenlignet effekten av REACT kombinert med ordinære tiltak med ordinære tiltak alene. Ordinære tiltak tilbys alle pårørende av psykose-pasienter i Storbritannia, og består blant annet av støtte og oppfølging fra profesjonell helsearbeider, informasjon om psykisk helse og psykisk helsevern, praktisk støtte som hjelp med økonomi og bolig, og opplæring i stresshåndtering.

Deltakerne i studien var slektninger, partnere eller nære venner av personer som opplevde første episode-psykose, 103 totalt. De fleste var mødre av pasienten, og over nitti prosent var kaukasiske briter. Halvparten mottok REACT kombinert med ordinære tiltak, mens de øvrige deltakerne mottok ordinære tiltak alene.

REACT-gruppen opplevde betydelige, positive endringer i en rekke utfallsmål, sammenlignet med gruppen som fikk ordinære tiltak. Tiltaksgruppen rapporterte blant annet om redusert bekymring, økt støtte og en sterkere følelse av mestring. REACT-deltakerne opplevde større velvære, sammenlignet med kontrollgruppen.

- REACR er et gjennomførbart og potensielt effektivt tiltak for å bedre utfallsmål hos pårørende til personer med psykose, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les hele studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om psykisk helsearbeid og schizofreni og psykose , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/nytt-selvhjelpstiltak-hjelper-parorende-til-personer-med-psykose-british-journal-of-psychiatry)