Rettspsykiatrisk undersøkte med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Gjennomgang av rettspsykiatriske erklæringer som omhandlet personer med autismespekterdiagnoser ASD, tyder på manglende kompetanse til å gjenkjenne og diagnostisere ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige.

Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Autisme blir ofte ikke oppdaget tidlig nok. Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Det har stor betydning for tiltak og prognose at autismespekterdiagnoser ASD identifiseres tidlig (Stenberg, 2012). Undersøkelser av diagnosealder viser gjennomsnittsalder på tre år for barneautisme og syv år for Asperger syndrom i USA (Mandell, Novak & Zubritsky, 2005). Fra Norge finnes ingen tilsvarende samlet oversikt.

Autisme kjennetegnes av alvorlige vansker i forhold til kommunikasjon, gjensidig sosial interaksjon og et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser (WHO, 1992, Statens helsetilsyn, 1996). Symptomene blir vanligvis synlige i løpet av barnets to til tre første leveår, og vanskene regnes som medfødte og livslange. Barneautisme og Asperger syndrom er de mest kjente undergruppene. Mange instrumenter er utviklet for å bedre reliabilitet og validitet ved diagnostiseringen (Helverschou & Steindal, 2008).

Ved gjennomgang av rettspsykiatriske erklæringer har vi kartlagt den diagnostiske historien til personer med ASD: Når ble ASD stilt første gang, hvilken instans stilte diagnosen, og fikk de først andre diagnoser? Kvaliteten på diagnostiseringsarbeidet til de sakkyndige ble vurdert for de som fikk ASD først ved rettspsykiatrisk undersøkelse.

Les mer: Tidsskrift for Norsk Psykologforening – Rettspsykiatrisk undersøkte med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie.

Aktuell lenke: Eye tracking: En ny måte å diagnostisere autisme på (TED.com)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bilder i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, diagnostikk og utredning og psykisk utviklingshemming, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/rettspsykiatrisk-undersokte-med-autismespekterdiagnoser-alder-ved-identifisering-og-diagnostisk-historie-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)