Sosial trening i grupper er nyttig for barn med autisme (Utvalgt forskning)

Sosial ferdighetstrening i grupper kan gi barn og unge med lidelser i et et bedre sosialt liv, fastslår en ny metaanalyse fra Cochrane-samarbeidet.

Vanlige symptomer på autisme er dårlige sosiale og kommunikative evner, ofte kombinert med monoman adferd og snevre interesser. Ill.foto: natasa778, iStockphoto

Personer med autisme spektrum-lidelser har gjerne store vansker med sosial samhandling. Sosial ferdighetstrening i grupper blir ofte anbefalt for barn og unge med autisme, men hvorvidt tiltaket er effektivt, fins det lite kunnskap om.

En ny systematisk oversikt fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet oppsummerer tilgjengelig kunnskap om effekten av sosial ferdighetstrening på sosial kompetanse og livskvalitet hos barn og unge med autisme spektrum-lidelser i alderen seks til 21 år.

Forfatterne gjennomførte søk i ulike databaser, deriblant MEDLINE, EMBASE og PsycINFO, og inkluderte fem studier som sammenlignet tiltaket med enten ingen tiltak, venteliste eller standard behandling.

Analysen viste at deltakerne som fikk gruppetrening i sosiale ferdigheter opplevde større forbedring i sosial kompetanse og bedre kvalitet på vennskap. De opplevde også mindre ensomhet, sammenlignet med kontrollgruppene.

Forfatterne konkluderer med at det finnes grunnlag for å si at sosial ferdighetstrening i grupper kan forbedre den sosiale kompetansen hos barn og unge med lidelser i autisme-spekteret, men etterlyste mer dokumentasjon for å underbygge funnene i metaanalysen.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/sosial-trening-i-grupper-er-nyttig-for-barn-med-autisme-utvalgt-forskning)