Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk for primærhelsetjenesten - tannhelse
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status -
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.12.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Legemiddelinteraksjoner får klinisk betydning når konsekvensen er økt toksisitet, bivirkninger eller dårligere behandling av sykdom med økt morbiditet eller mortalitet som konsekvens. En akutt infeksjon er i seg selv en risikofaktor i forbindelse med legemiddelbruk fordi en ustabil sykdomsfase kan påvirke legemidlenes farmakokinetikk og farmakodynamikk.

Det er viktig å kjenne til de viktigste antibiotika som kan gi legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. De viktigste i allmennpraksis er makrolider, tetracykliner og kinoloner. Selv korte kurer med antibiotika kan gi betydelige utfall. Interaksjonsdatabasen DRUID: www.interaksjoner.no er et nyttig verktøy for å sjekke interaksjoner. DRUID deler interaksjonene inn etter alvorlighetsgrad (A–D, der A = bør ikke kombineres). Spesielt erytromycin og klaritromycin har mange type A interaksjoner og er derfor viktig å sjekke.

Særskilte interaksjoner med antibiotika (som opptrer hyppig eller som det er spesielt viktig å være oppmerksom på i allmennpraksis):

 • Antiepileptika (fenytoin og karbamazepin). Erytromycin, klaritromycin, trimetoprim og metronidazol kan gi økt effekt. Mulig redusert effekt av doksycyklin. Problemløsning: Annet antibiotikum eller kortvarig pause i behandlingen (ev. konferer spesialist)
 • Jern, kalsium, magnesium, sink, antacida (aluminium). To- og tre-verdige kationer kan gi nedsatt absorpsjon av tetracykliner og kinoloner. Problemløsning: Kan unngås ved at preparatene ikke tas samtidig
 • Oral metotrexat. Trimetoprim eller trimetoprim-sulfametoksazol kan gi økt konsentrasjon av metotrexat og risiko for benmargsdepresjon. Tilsvarende er rapportert for penicilliner (antakelig sjelden). Problemløsning: Annet antibiotikum eller kortvarig pause (ev. konferer spesialist)
 • P-piller og antibiotika. Omdiskutert. Mulig redusert antikonsepsjonseffekt pga effekt på tarmflora, ev. diare, men risiko for P-pille-svikt ansees som liten, og foruten rifampicin, kan antibiotika gis sammen med P-piller 
 • Statiner og makrolidantibiotika, dvs. Erytromycin, klaritromycin og azitromycin, kan gi økt effekt av statiner med økt risk for rabdomyolyse. Problemløsning: annet antibiotikum eller kortvarig pause i statinbehandlingen
 • Teofyllin Erytromycin, klaritromycin og ciprofloxacin kan gi økt effekt av teofyllin. Problemløsning: annet antibiotikum eller kortvarig pause av teofyllin
 • Warfarin og bredspektrede perorale antibiotika. Spesielt azitromycin, ciprofloxacin, klaritromycin, erytromycin, metronidazol og trimetoprim-sulfa kan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR. Dikloksacillin kan gi nedsatt effekt av warfarin. Problemløsning: Følg INR

Antibiotika og mat

Matinntak kan påvirke effekten av et antibiotikum. Mat med høyt innhold av kalsium, magnesium, jern eller sink bør unngås ved samtidig inntak av tetracykliner og kinoloner. Men hovedbudskapet til pasienten må være at antibiotikakuren skal gjennomføres som forskrevet fremfor å følge strikte regler for når tabletten skal inntas.

Penicilliner har tidligere vært anbefalt gitt på tom mage for å bedre absorpsjonen. Dagens kunnskap om penicillins farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper støtter ikke denne anbefalingen. Penicilliner har tidsavhengig bakteriedrepende evne, det er derfor viktigere å dosere flere ganger, slik at størst mulig del av døgnet dekkes og å fokusere på god etterlevelse av behandlingskuren.

Flåklypa