Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk for primærhelsetjenesten - tannhelse
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status -
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.12.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Bakterienes motstandsdyktighet mot antibiotika er et alvorlig og økende problem. Primærhelsetjenesten inkludert tannhelsetjenesten kan påvirke denne utviklingen gjennom fornuftig bruk av antibiotika.

Formålet med disse nasjonale faglige retningslinjene er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede. Videre ønsker vi en høyest mulig andel bruk av smalspektrede antibiotika. Dette vil bidra til å opprettholde den relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens.

Målgrupper for retningslinjene er allmennpraktiserende leger og andre leger som arbeider i primærhelsetjenesten samt tannleger. Retningslinjene tar i tillegg til kunnskapsbaserte råd om konkret valg av antibiotika ved ulike infeksjoner også sikte på å være et hjelpemiddel for riktig diagnostikk og behandling av de viktigste infeksjonssykdommene i primærhelsetjenesten.

Vi vedlegger her kapitlet om tannbehandling til utsendelse til alle landets tannleger. Vi ser fram til at norske tannleger tar i bruk de reviderte retningslinjene og håper de kan være til støtte i det daglige arbeidet.

Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende, men bør være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingene, velges, må det kunne gis en dokumentert faglig begrunnelse for valget.

Retningslinjene er utarbeidet av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Arbeidet har vært ledet av Morten Lindbæk, leder av ASP og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Vi vil takke deltakerne i arbeidsgruppen for retningslinjene for tannleger og i redaksjonen for en betydelig innsats i arbeidet med revisjonen av retningslinjene.

Bjørn Inge Larsen

Bjørn Guldvog
Helsedirektør