Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

I en analyse gjennomført av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) i 2010 (2) anslås det at samlede utgifter til polikliniske radiologitjenester fra offentlige og private aktører har steget fra om lag 1,1 mrd. kroner i 2002 til nærmere 1,6 mrd. kroner i 2008. Justert for prisendringer i den perioden var veksten på 39 %. Magnetisk resonans (MR) tar stadig større andeler på bekostning av røntgen (RTG). Målt i aktivitet utgjorde MR 10 % og RTG 64 % av totalen i 2002, mens i 2008 utgjorde MR 19 % og RTG 54 % (2).

Det foreligger ikke tall for hvor stor del av basisbevilgningen til RHF-ene som gikk til bildediagnostikk i perioden 2009–2012. Basert på tall om refusjon fra HELFO og faste priser fra 2008–2011 ser det imidlertid ut til at bruk av bildediagnostikk i perioden 2008–2011 har holdt seg stabilt.

Når det gjelder utvikling i andel av aktiviteten for de enkelte metodene i perioden 2008-2011, fortsetter trenden med mer bruk av MR og mindre bruk av RTG. I 2011 var andelene på 22 % MR og 52 % RTG.

Utviklingen i refusjon målt i faste priser (2008 = 100) for bildediagnostikk i perioden 2008–2011, viser at det var en økning på 8 % i refusjon til bildediagnostikk i offentlige virksomheter, mens det var en reduksjon på 4 % i refusjon til bildediagnostikk i private virksomheter i perioden.

Undersøkelser i privat virksomhet som er gjennomført uten refusjon fra HELFO foreligger det ikke tall for. Dette gjelder undersøkelser der pasienten selv betaler hele kostnaden. Den reelle utviklingen når det gjelder bruk av bildediagnostikk i private virksomheter har man derfor ikke et komplett bilde av, i og med at tallene som foreligger kun kommer fra undersøkelser som gir rett til refusjon fra HELFO.