Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1899
 • ISBN - 978-82-8081-305-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 13.01.2014
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 13.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Satya Sharma et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Nakke

Artikkel  Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Rubinstein SM, Pool JJM, Van Tulder MW, Riphagen II, De Vet HCW. A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative tests of the neck for diagnosing cervical radiculopathy. Eur Spine J 2007;16(3):307-19. Vurderer nytten av provokasjons-tester Systematisk oversikt           metaanalyse Høy Positiv Spurlings test, traction/neck distraction og Valsalvas manøver kan tyde på cervikal radikulopati, mens en negativ ULTT (The upper limb tension test) kan utelukke dette.
Cain G, Shepherdson J, Elliott V, Svensson J, Brennan P. Imaging suspected cervical spine injury: Plain radiography or computed tomography? Systematic review. Radiography 2010;16(1):68-77 Vurderer hvilken modalitet som er best for å oppdage cervikale skader Systematisk oversikt metaanalyse Middels

CT bedre enn RTG for å diagnostisere CSI
Høyrisikopas.: CT Lavrisikopas.: RTG av god kvalitet er ok

Kvistad KA, Espeland A. Bildediagnostikk ved nakke- og ryggsmerter. Tidsskr Nor Legeforen 2010;130(22):2256-9. Gir oversikt over indikasjoner for bildediagnostikk Systematisk oversikt metaanalyse Middels/lav Rutinemessig bildediagn. ved nakke-/ryggsmerter bedrer ikke beh.resultatet.
Bildediagnostikk indisert ved begrunnet mistanke om alvorlig sykdom og ved manglende bedring etter 4–6 uker etter symptom-debut. MR høyest sensitivitet for de fleste sykdommer i nakke.


Nakkeslengassosierte skader

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Haldeman S, Carroll L, Cassidy JD, Schubert J, Nygren A. The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders: Executive summary. Spine 2008;33(4 SUPPL):S5-S7. Årsak og prognostiske faktorer knyttet til bedring etter trafikkrelatert WAD grad 1–3 Review med metaanalyse Middels

Bedring etter trafikkrelatert WAD grad 1–3 er multifaktoriell.

Dess kraftigere symptomer initialt, dess langsommere bedring.
Trening er assosiert med bedring av nakkesmerter.
Tidligere nakkesmerter gir dårligere prognose.
Barn blir raskere bedre.

Haldeman S, Carroll L, Cassidy JD, Schubert J, Nygren A. The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders: Executive summary. Spine 2008;33(4 SUPPL):S5-S7. Reanalyse av tidligere studier vedr. insidens og risikofaktorer ved WAD Metaanalyse Middels Evidensbasert betydning av risikofaktorer for WAD er mangelfull, men personlige, sosiale og miljømessige faktorer kan spille inn. Mer forskning er nødvendig.
Vetti N, Krakenes J, Ask T, Erdal KA, Torkildsen MD, Rorvik J, et al. Follow-up MR imaging of the alar and transverse ligaments after whiplash injury: a prospective controlled study. Ajnr: American Journal of Neuroradiology 2011;32(10):1836-41. MR på 91 pasienter med WAD grad 1–2, undersøkt i akuttfase og 1 år etter (med kontrollgruppe) Prospektiv kontrollstudie Ikke kvalitets-vurdert En anbefaler ikke MR for disse pasientene.
McClune T, Burton AK, Waddell G. Whiplash associated disorders: a review of the literature to guide patient information and advice. Emergency Medicine Journal 2002;19(6):499-506. Varierer nakkesleng-plager fra land til land?
Faktorer som influerer på utvikling av kroniske nakkesmerter 
Review Ikke kvalitets-vurdert Utvikling av kroniske nakkeslengplager varierer fra land til land. I land der det ikke er forventninger om kroniske smerter eller om erstatningsutbetalinger, er plagene kortvarige og få, eller ingen rapporterer om varige plager.
Sannsynlig at de pasientene som har smerter tre måneder etter skaden, også vil ha smerter etter to år, muligens lenger.
Mange faktorer synes å ha sammenheng med utvikling av kroniske smerter etter nakkeslengskaden. Det har derfor vært antydet at nakkeslengskade kan være en risikofaktor og ikke nødvendigvis en årsak til utvikling av kroniske smerter.


Rygg

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Jensen TS, Karppinen J, Sorensen JS, Niinimaki J, Leboeuf-Yde C. Vertebral endplate signal changes (Modic change): A systematic literature review of prevalence and association with non-specific low back pain. Eur Spine J 2008;17(11):1407-22. Modic- forandringer og sammenheng med korsryggsmerter Systematisk litteratur/ oversikt Middels Modic-forandringer er assosiert med korsryggsmerter
Jensen RK, Leboeuf-Yde C. Is the presence of Modic changes associated with the outcomes of different treatments? A systematic critical review. BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12:183. Sammenheng mellom Modic- forandring og utfall av forskjellige behandlinger Systematisk oversikt Lav Uklart om pasienter med Modic-forandringer bør få en bestemt behandling
Zhang Y-H, Zhao C-Q, Jiang L-S, Chen X-D, Dai L-Y. Modic changes: A systematic review of the literature. Eur Spine J 2008;17(10):1289-99. Modic-forandringer Ikke systematisk oversikt Ikke kvalitets-vurdert  
Iordanova E, Røe C, Skouen JS, Rygh LJ, Espeland A, Gjerstad J. Langvarige korsryggssmerter og MR-forandringer i ryggvirvlene. Tidsskr Nor Legeforen 2010;130(22):2260-3. Korsrygg-smerter og MR forandringer i ryggvirvler Oppsum-merings-artikkel Ikke kvalitets-vurdert Modic-forandringer er assosiert med langvarige ryggsmerter
Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Sorensen JS, Leboeuf-Yde C. Modic changes and their associations with clinical findings. Eur Spine J 2006;15(9):1312-9. Modic-forandringer og sammenheng med kliniske funn Ikke systematisk oversikt Ikke kvalitets-vurdert Ikke konklusiv


Skulder

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Dinnes J, Loveman E, McIntyre L, Waugh N. The effectiveness of diagnostic tests for the assessment of shoulder pain due to soft tissue disorders: a systematic review. Health Technology Assessment (Winchester, England) 2003;7(29).

Klinisk undersøkelse, alle tilstander, nesten alt i 2. linje, mangler 1. linje

Metaanalyse Høy Klinisk us kan utelukke full tykkelse rotator cuff ruptur.
Radiologi     UL og MR er like bra for å påvise fulltykkelse rotator cuff ruptur. MR er dyrere.
Hegedus EJ, Goode A, Campbell S, Morin A, Tamaddoni M, Moorman CT, III, et al. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2008;42(2):80-92. Klinisk us. ved rotator cuff, AC-ledd, instabilitet. Enkelttester.

Metaanalyse /systematisk review

Høy

Metaanalyse: impingement-tester har begrenset diagnostisk verdi alene. Smerte ved isometrisk krafttest (supra-/infraspinatus) kan styrke mistanken om impingement. Speed test har liten diagnostisk verdi for SLAP-lesjon.

Systematisk review:

Høy spesifisitet: fulltykkelse rotator cuff rupture: external lag test for supra-/infraspinatus, bear hug / belly press test specific for subscapularis, AC-ledd (cross body test) ved samtidig positiv palpasjon.

Høy sensitivitet: smerte ved palpasjon av AC-ledd.

Instabiliteter: fremre: positiv apprehension- og relocation-test gir høy sensitivitet og spesifisitet. SLAP-lesjon: positiv biceps load 2-test gir høy spesifisitet.
Luime JJ, Verhagen AP, Miedema HS, Kuiper JI, Burdorf A, Verhaar JA, et al. Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion? JAMA 2004;292(16):1989-99.

Klinisk us. ved instabilitet/ SLAP-lesjon

Systematisk review Høy Apprehension-/reloc.-test for fremre instab. Mener undersøkte SLAP-tester er mindre nyttige i 1.linje pga. populasjonen.
Smith TO, Back T, Toms AP, Hing CB. Diagnostic accuracy of ultrasound for rotator cuff tears in adults: a systematic review and meta-analysis. Clin Radiol 2011;66(11):1036-48. Radiologi. UL ved ruptur av rotator cuffen.

Metaanalyse / systematisk review

Høy Høy sensitivitet og spesifisitet for både full- og partielltykkelse rotator cuff ruptur. Krever kompetanse, raskt, billig.
Ottenheijm RP, Jansen MJ, Staal JB, van den Bruel A, Weijers RE, de Bie RA, et al. Accuracy of diagnostic ultrasound in patients with suspected subacromial disorders: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2010;91(10):1616-25. Radiologi UL ved subacromialt syndrom

Metaanalyse / systematisk review

Høy Høy sensitivitet og spesifisitet for fulltykkelse rotator cuff ruptur, høy spesifisitet for partiell
Hughes PC, Taylor NF, Green RA. Most clinical tests cannot accurately diagnose rotator cuff pathology: a systematic review. Australian Journal of Physiotherapy 2008;54(3):159-70. Klinisk us. ved plager fra rotator cuff. Enkelttester og kombinerte tester. Kun for rotator cuff og bare 2 krafttester for supraspinatus. Systematisk review Middels

Ikke grunnlag for Metaanalyse.
+LR>10 og –LR<0,1 for impingement (subacromial smerte): kombinert positiv Hawkins-, painful arch- og infraspinatus-test.
Fulltykkelsesruptur av rotator cuff;

 • supraspinatus: positiv drop-arm-test
 • subscapularis: positiv Napoleon-test eller positiv lift-off- eller Belly press-test.
Meserve BB, Cleland JA, Boucher TR. A meta-analysis examining clinical test utility for assessing superior labral anterior posterior lesions. Am J Sports Med 2009;37(11):2252-8. Klinisk us. ved SLAP-lesjoner. Metaanalyse Middels SLAP-lesjon: O´Brien mest sensitiv, Speed mest spesifikk. Krank og Biceps load 2 mangler forskning.
Beaudreuil J, Nizard R, Thomas T, Peyre M, Liotard JP, Boileau P, et al. Contribution of clinical tests to the diagnosis of rotator cuff disease: a systematic literature review. Joint, Bone, Spine: Revue du Rhumatisme 2009;76(1):15-9. Klinisk undersøkelse ved rotator cuff. Enkelttester Systematisk review Lav

Impingement-tester er bare sensitive, ikke spesifikke.
Fulltykkelse rotator cuff rupture (sensitive, ikke spesifikke):

 • infraspinatus: Patte-test og external lag-test
 • supraspinatus: Jobes test og full can-test
de Jesus JO, Parker L, Frangos AJ, Nazarian LN. Accuracy of MRI, MR arthrography, and ultrasound in the diagnosis of rotator cuff tears: a meta-analysis. AJR 2009;192(6):1701-7. Radiologi ved full tykkelse rotator cuff rupture Metaanalyse Lav MR-artrografi litt bedre enn UL og MR. UL og MR like bra mtp påvisn. av fulltykkelse rotator cuff rupture, men MR er dyrere. MR-artrografi er invasivt.


Epikondylitt

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
De Zordo T, Lill SR, Fink C, Feuchtner GM, Jaschke W, Bellmann-Weiler R, et al. Real-time sonoelastography of lateral epicondylitis: comparison of findings between patients and healthy volunteers. AJR 2009;193(1):180-5.

Nytte av sonoelastografi ved tennisalbue.
Elastografi vs. 2D- og
Doppler.

Vurdering av diagnostisk test Høy Samtidig med vanlig ultralyd-undersøkelse øker elastografi diagnostisk treffsikkerhet
Lee MH, Cha JG, Jin W, Kim BS, Park JS, Lee HK, et al. Utility of sonographic measurement of the common tensor tendon in patients with lateral epicondylitis. AJR 2011;196(6):1363-7. Lee MH, Cha JG, Jin W, Kim BS, Park JS, Lee HK, et al. Utility of sonographic measurement of the common tensor tendon in patients with lateral epicondylitis. AJR 2011;196(6):1363-7. Vurdering av diagnostisk test Høy Utmerket korrelasjon mellom pat. funn og klinisk tennisalbue
Park GY, Lee SM, Lee MY. Diagnostic value of ultrasonography for clinical medial epicondylitis. Arch Phys Med Rehabil 2008;89(4):738-42.

UL ved golfalbue,

2D/Doppler ved Modic-forandringer
Vurdering av diagnostisk test Høy UL utmerket (høy spes./sens.) for å påvise tendinose
Miller TT, Shapiro MA, Schultz E, Kalish PE. Comparison of sonography and MRI for diagnosing epicondylitis. J Clin Ultrasound 2002;30(4):193-202. MR eller UL ved tennisalbue Sammenligner diagnostiske tester Middels til høy

UL spesfikk, men ikke sensitiv nok i forhold til MR.
Kan sortere ift MR behov.

Walton MJ, Mackie K, Fallon M, Butler R, Breidahl W, Zheng MH, et al. The reliability and validity of magnetic resonance imaging in the assessment of chronic lateral epicondylitis. Journal of Hand Surgery - American Volume 2011;36(3):475-9.

Påliteligheten og gyldigheten av MR-funn ved tennisalbue.
MR ved klinisk epikondylitt.

Vurdering av diagnostisk test Middels MR skiller forandringer, men uten klar korrelasjon til kliniske symptomer
du Toit C, Stieler M, Saunders R, Bisset L, Vicenzino B. Diagnostic accuracy of power Doppler ultrasound in patients with chronic tennis elbow. Br J Sports Med 2008;42(11):872-6.

Diagnostisk treffsikkerhet for Doppler ved tennisalbue.
Doppler-/gråtone-UL.

Vurdering av diagnostisk test Lav Doppler er bedre enn gråtone-UL


Cubitalsyndrom/ulnariskompresjon

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Volpe A, Rossato G, Bottanelli M, Marchetta A, Caramaschi P, Bambara LM, et al. Ultrasound evaluation of ulnar neuropathy at the elbow: correlation with electrophysiological studies. Rheumatology (Oxford) 2009;48(9):1098-101. Korrelasjon mellom UL og EMG Sammenligning av 2 tester med kontroller Middels

Største tverrsnittsareal korreleres med EMG unntatt ved alvorlig affeksjon
Sens/spes 88 %

Bayrak AO, Bayrak IK, Turker H, Elmali M, Nural MS. Ultrasonography in patients with ulnar neuropathy at the elbow: comparison of cross-sectional area and swelling ratio with electrophysiological severity. Muscle Nerve 2010;41(5):661-6.

Ultralydpatologi med økende grad av forandringer i nervus ulnaris ved EMG/nevrografi vs. ultralyd

Sammenligning av 2 tester med kontroller Lav til middels

Største tverrsnittsareal av nervus ulnaris ved UL korrelerer best med EMG/nevrografi
Sens.: 96 %
Spes.: 71 %


Hånd

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Pasternack II, Malmivaara A, Tervahartiala P, Forsberg H, Vehmas T. Magnetic resonance imaging findings in respect to carpal tunnel syndrome. Scand J Work Environ Health 2003;29(3):189-96. Karpaltunnel- syndrom (CTS) Systematisk oversikt uten metaanalyse pga. stor studievariasjon Høy Ikke mulig å konkludere med at MR er nyttig
Roll SC, Case-Smith J, Evans KD. Diagnostic Accuracy of Ultrasonography VS. Electromyography in Carpal Tunnel Syndrome: A Systematic Review of Literature. Ultrasound Med Biol 2011;37(10):1539-53. CTS Systematisk oversikt uten metaanalyse Middels UL mindre spesifikk enn EMG/nevrografi, men kan bli en god screening-metode
Yin Z-G, Zhang J-B, Kan S-L, Wang X-G. Diagnosing suspected scaphoid fractures: A systematic review and meta-analysis. Clin Orthop 2010;468(3):723-34. Scapoideum-lesjoner, kroniske Systematisk oversikt med metaanalyse Middels MR mest presis, scint. uklar diagnostisk presisjon, CT og ultralyd for få studier
Fowler JR, Gaughan JP, Ilyas AM. The sensitivity and specificity of ultrasound for the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a meta-analysis. Clin Orthop 2011;469(4):1089-94. CTS Systematisk oversikt med metaanalyse Lav til middels Ultralyd er mindre sens./spes. enn EMG/nevrografi, men god førstelinjemodalitet
Seror P. Sonography and electrodiagnosis in carpal tunnel syndrome diagnosis, an analysis of the literature. Eur J Radiol 2008;67(1):146-52. CTS Systematisk oversikt uten metaanalyse Lav Ultralyd mindre sens. og spes. enn EMG/nevrografi
Hadidy A, Hadidi S, Haroun A, Al-Hadidi M, Mahafza W, Badran D, et al. De Quervain's tenosynovitis imaging: Ultrasonography versus magnetic resonance imaging. Journal of the Bahrain Medical Society 2009;21(4):328-33. De Quervains tenosynovitt Enkeltstudie. Sammenligner metoder. Lav Ultralyd førstevalg, men MR gir ytterligere informasjon
Chan JK, Choa RM, Chung D, Sleat G, Warwick R, Smith GD. High resolution ultrasonography of the hand and wrist: three-year experience at a District General Hospital Trust. Hand surgery 2010;15(3):177-83. Håndledds- plager Enkeltstudie. Retrospektiv studie av modalitet. Lav/tvil-som/retrospektiv Ultralyd foreløpig for upresis til rutinebruk


Hofte og bekken

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Jansen JA, Mens JM, Backx FJ, Stam HJ. Diagnostics in athletes with long-standing groin pain. Scand J Med Sci Sports 2008;18(6):679-90. Lyskesmerter Oversikts-artikkel Middels MR viser ødemer og andre abnormaliteter, men ingen entydig sammenheng med langvarige lyskesmerter. Varierende kvalitet på studiene.
Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Sturesson B, Stuge B. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J 2008;17(6):794-819. Bekkenledds-smerter Guideline Ikke vurdert  
ACR Appropriateness Criteria : Chronic Hip Pain [nettdokument (PDF)]. Reston, VA: American College of Radiology [oppdatert 2011; lest 16 Jan 2013]. Tilgjengelig fra: www.acr.org Hoftesmerter Guideline Ikke vurdert  
Grotle M, Hagen KB, Natvig B, Dahl FA, Kvien TK. Prevalence and burden of osteoarthritis: results from a population survey in Norway. J Rheumatol 2008;35(4):677-84. Hoftesmerter Enkeltartikkel Selvrap-portering, 57 % deltak., risiko for selek-sjonsbias Referanse på forekomst av tilstanden
Bjelland EK, Eskild A, Johansen R, Eberhard-Gran M. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. Am J Obstet Gynecol 2010;203(2):146. Bekkenledds-smerter Enkeltartikkel Selvrap-portering, 41 % deltak., risiko for selek-sjonsbias Referanse på forekomst av tilstanden
Robinson HS, Eskild A, Heiberg E, Eberhard-Gran M. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact on function. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85(2):160-4. Bekkenledds-smerter Enkeltartikkel Selvrap-portering, 72 % deltakelse Referanse på forekomst av tilstanden


Kne

Artikkel Omtaler Type studie Kvalitet Resultat
Yusuf E, Kortekaas MC, Watt I, Huizinga TW, Kloppenburg M. Do knee abnormalities visualised on MRI explain knee pain in knee osteoarthritis? A systematic review. Ann Rheum Dis 2011;70(1):60-7. MR-funn og knesmerter ved artrose Systematisk oversikt Høy Viser en moderat sammenheng mellom MR-funn og knesmerter ved artrose
Crawford R, Walley G, Bridgman S, Maffulli N. Magnetic resonance imaging versus arthroscopy in the diagnosis of knee pathology, concentrating on meniscal lesions and ACL tears: a systematic review. Br Med Bull 2007;84:5-23. MR-undersøkelse ved skade på menisk og fremre korsbånd (ACL) Systematisk oversikt Høy Viser en moderat sammenheng mellom MR-funn og knesmerter ved artrose
Ryzewicz M, Peterson B, Siparsky PN, Bartz RL. The diagnosis of meniscus tears: the role of MRI and clinical examination. Clin Orthop 2007;455:123-33. Vurderer MR mot klinisk us. i diagnostikk av meniskskader Systematisk oversikt Høy MR er overlegent når indikasjonen for artroskopi er diagnostisk. MR er nyttig, men bør forbeholdes tilfeller der erfaren kliniker trenger nærmere informasjon for å komme fram til en diagnose. Indikasjonen for artroskopi bør være terapeutisk, ikke diagnostisk.
Meserve BB, Cleland JA, Boucher TR. A meta-analysis examining clinical test utilities for assessing meniscal injury. Clin Rehabil 2008;22(2):143-61. Kliniske tester for diagnostikk av meniskskader Metaanalyse Høy Artrotomi/artroskopi som "gullstandard". Ømhet i leddlinjen ga størst diagnostisk sikkerhet, McMurrays og Apleys test dårligere; ingen av dem svært presise. Kliniske tester har lav til moderat diagnostisk nytte.
Hing W, White S, Reid D, Marshall R. Validity of the McMurray's Test and Modified Versions of the Test: A Systematic Literature Review. Journal of Manual and Manipulative Therapy 2009;17(1):22-35. Vurderer kvaliteten på en klinisk menisktest (McMurray). Systematisk oversikt Høy MR eller artroskopi brukt som "gullstandard". Både sensitiviteten og spesifisiteten til denne testen er relativt lav. McMurrays test har begrenset klinisk verdi pga. lav sensitivitet.
Vincken PWJ, Ter Braak APM, Van Erkel AR, Coerkamp EG, De Rooy TPW, De LS, et al. MR imaging: Effectiveness and costs at triage of patients with nonacute knee symptoms. Radiology 2007;242(1):85-93. Undersøker tilleggsnytten av artroskopi ved negativ MR Enkeltstudie Høy Dersom MR er negativ ved ikke-akutte kneplager der man mistenker intraartikulær patologi, kan artroskopi unngås uten at det gir ekstra kostnad for samfunnet og uten ulempe for pasienten
Hegedus EJ, Cook C, Hasselblad V, Goode A, McCrory DC. Physical examination tests for assessing a torn meniscus in the knee: a systematic review with meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther 2007;37(9):541-50. Kliniske menisktester Metaanalyse Middels Ingen enkelt klinisk menisktest er nøyaktig, og nytten av sykehistorie og kliniske tester er usikker. Konklusjonen er at de klassiske kliniske testene for meniskskade er lite nøyaktige, med en sensitivitet på 60–70 % og en spesifisitet på 71–77 %. MR eller kirurgi er angitt som "gullstandard".
Bedson J, Croft PR. The discordance between clinical and radiographic knee osteoarthritis: a systematic search and summary of the literature. BMC Musculoskeletal Disorders 2008;9:116. Undersøker sammenheng mellom røntgenfunn og knesmerter ved artrose Systematisk oversikt Middels

Hos pasienter med knesmerter er det røntgenfunn hos 15–76 %. Hos pasienter med røntgenfunn er det knesmerter hos 15–81 %, altså svak sammenheng.  Konklusjon: RTG alene kan ikke brukes til vurdering av pasienter med knesmerter.

Hunter DJ, Zhang W, Conaghan PG, Hirko K, Menashe L, Li L, et al. Systematic review of the concurrent and predictive validity of MRI biomarkers in OA. Osteoarthritis Cartilage 2011;19(5):557-88. Tar for seg sammenhengen mellom MR-funn og artrose og plager Systematisk oversikt Middels Beinmargsødem, hydrops og synovitt på MR har moderat til sterk sammenheng med smerte hos pasienter med gonartrose. Funn av meniskpatologi og bruskpatologi hadde liten/ingen samvariasjon med smerte. Liten sammenheng mellom funn av bruskpatologi og røntgenologisk tegn til artrose eller reduksjon av leddspaltehøyde.
Scholten RJ, Deville WL, Opstelten W, Bijl D, van der Plas CG, Bouter LM. The accuracy of physical diagnostic tests for assessing meniscal lesions of the knee: a meta-analysis. J Fam Pract 2001;50(11):938-44. Undersøker presisjonen til kliniske tester når det gjelder meniskskade Systematisk oversikt Middels Artrotomi, artroskopi eller MR som "gullstandard". Konklusjon: De kliniske testene er usikre, med McMurrays test som den minst usikre.