4.3 Sjølhjelp og rettleia sjølhjelp

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Mange kan ha god nytte av å delta i sjølvhjelpsgrupper. Det er oppretta lærings- og meistringssenter ved dei fleste helseføretaka, og det er viktig at fagfolk i samarbeid med brukarar og brukarorganisasjonar planlegg, gjennomfører og evaluerer kurs om meistring av bipolare lidingar. Det finst evidens for at kurs for personar med bipolar liding, leia av nokon med brukarerfaring, har god effekt (150).

På nasjonalt plan er det Norsk selvhjelpsforum som utviklar og driv sjølvhjelpsgrupper. Denne satsinga spring ut frå Helsedirektoratet og er ein del av Nasjonal plan for selvhjelp. Sjå www.selvhjelp.no. Ein kan også kontakte brukarorganisasjonane for å få informasjon om sjølvhjelpsgrupper.