Forside   Innleiing  

1.9 Fleksibel tilrettelegging

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Desse retningslinjene inneheld tilrådingar, men alle tiltak må tilpassast den enkelte pasienten og den aktuelle situasjonen. Bipolare lidingar verkar inn på mange sider av livet, og innsatsen bør derfor ikkje avgrensast til dei behandlingsmetodane som er omtalte i retningslinjene. God behandling krev som oftast ein kombinasjon av fleire faglege tilnærmingar og nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, mellom primær- og spesialisthelsetenesta, og mellom helsetenesta og andre instansar, for eksempel NAV og skule eller arbeidsgivar.