Forside  

Kriseplan

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Døme på kriseplan til bruk ved bipolare lidingar

 

Namn: ________________________________

Fødselsnummer: _____________________

Diagnose: bipolar liding type I

 

Føremålet med planen:

å hindre nye maniske episodar ved å syte for at det raskt vert sett inn tiltak

 

1. Varselsymptom (dei tidlegaste fyrst):

- lite søvn

- blir på arbeidet utover ettermiddagen og kvelden (men ikkje meir enn 2 timar)

- finn på nye prosjekt, legg meg opp i andre sine arbeidsoppgåver

- pratar mykje

- blir ukonsentrert, greier ikkje å sitje stille på kontoret

 

Tiltak eg kan gjere sjølv:

- regulere søvnen; ikkje for mykje og ikkje for lite

- halde fast på regelmessige måltid og andre daglege rutinar sjølv om det er tungt å gjennomføre eller ikkje vert opplevd som meiningsfylt

- unngå overdriven stimulering (vere varsam med fjernsyn og internett)

- dive roande aktivitetar

- ikkje ta viktige beslutningar

 

Andre tiltak:

Etter ei søvnlaus natt: ta ein tablett Zyprexa 10mg neste kveld. Du har dette heime som naudmedisin og styrer bruken sjølv.

 

2. Faresignaler (må ha hjelp av andre)

- søvnvanskar (to søvnlause netter)

- blir på arbeid utover ettermiddag og kveld (over 2 timer)

- aukande irritasjon

- pratar så mykje at andre ikkje kjem til

- er ukonsentrert og fullfører ikkje det eg har byjra på

 

Tiltak

- Etter to søvnlause netter: ta kontakt med fastlegen. Om du ikkje når fram, tek du direkte kontakt med den pasientansvarleg på DPS. Telefonnummer står nedanfor.

- Be om ein samtale med din overorda, som har kopi av denne planen. Be han om å vurdere korleis du fungerer på arbeid. Bør du vere sjukmeld eller gå kortare dagar? Rådfør deg med pårørande.

- Du har samtykt til at arbeidsgjevar og din næraste pårørande kan kontakte dei tilsette i kommunehelsetenesta eller DPS om dei vert uroa over aktivitetsnivået ditt eller av andre grunnar meiner du treng helsehjelp.

 

Næraste pårørande:

namn: _______________________________________ _tlf. _________________________

 

Arbeidsgjevar:

firma: ____________________ overordna: ____________________ tlf. ________________

 

Kontaktar i kommunehelsetenesta:

fastlege: (namn) ______________________________     tlf. ________________________

andre: (namn) _________________________________  tlf. ________________________

 

Kontaktar på DPS:

pasientansvarleg: (namn) ________________________  tlf. ________________________

andre: (namn) _________________________________  tlf. ________________________

 

Desse har kopi av planen:

næraste pårørande, arbeidsgjevar, kommunehelsetenesta, DPS

 

Stad:                                        Dato:

 

________________________________________________

pasient                          pasientansvarleg