2.2 Informasjon til pasient og pårørande

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Pasienten skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i helsetilstanden og innhaldet i helsehjelpa (pasient- og brukarrettslova (63) § 3-2). Dette er svært viktig ved langvarige og alvorlege lidingar, for eksempel bipolare lidingar.

Forsking viser at bipolare lidingar i stor grad blir påverka av livshendingar, omgjevnadene og graden av sosial støtte (73). Pasienten og dei pårørande (i den grad pasienten samtykkjer til det) bør derfor få tilbod om systematisk opplæring, slik det går fram av kapittel 4. Eit minimum må vere fleire samtalar med pasienten og dei pårørande, der formålet er å informere om forløp og symptom, teikn på tilbakefall, effekten av medikament og korleis ein skal skaffe hjelp ved tilbakefall. Den munnlege informasjonen bør givast på daglegdags språk og bør vere tilpassa mottakaren. Han bør supplerast med skriftleg informasjon på morsmålet til vedkomande. Informasjonen må vere nøytral og påliteleg. Behandlaren bør leggje til rette for at pasienten og pårørande kan stille spørsmål og kan fortelje om sin eigen situasjon. Informasjonen bør føre til reell dialog der personen tek stilling til kva for tenester han eller ho ønskjer å nytte seg av.