2.7 Tilrådingar

Vel data du ynskjer med i utskrifta
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgjevar(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1925
 • ISBN - 9788280812353
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 12.12.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgjevar(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Tilrådingar Grad
Tenestene må leggje til rette for at personar med bipolare lidingar kan medverke til behandling av si eiga liding og bruke sine eigne ressursar for å meistre livet A
Ein skal bruke ein individuell plan når vilkåra for dette i lova er oppfylte og pasienten samtykkjer til det A
Personen skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i helsetilstanden og innhaldet i helsehjelpa A
Helsepersonell skal ha eit barne- og pårørandeperspektiv i kartleggingsrutinane sine. A
Vanskar med å fungere som forelder er eit legitimt symtom ved psykiske lidingar, og også barna til den sjuke skal følgjast opp i tråd med lovkrava. A