Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal veileder i endokrinologi
 • Engelsk tittel - National guideline endocrinology
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN - ISBN 978-82-690118-0-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Endokrinologisk Forening
 • Redaktør - Anders P. Jørgensen og Kiarash Tazmini
 • Publikasjonstype - Nasjonale veiledere
 

Bakgrunn

Syntetisk ACTH gitt parenteralt vil gi en maksimal stimulering av binyrebarkens kortisolproduksjon og kan dermed benyttes til å bedømme om en svikt foreligger. Testen skiller ikke mellom svikt forårsaket av sykdom eller skade av binyrebarken (primær svikt) eller ACTH-mangel (sekundær svikt). Etter ca. 3 uker med manglende ACTH-produksjon blir kortisolproduksjonen nedsatt helt eller delvis.

Indikasjon

Primær og sekundær binyrebarksvikt i binyrene.

Kontraindikasjon 

Tidligere anafylaktisk reaksjon på testen.

Praktisk gjennomføring

 • Testen bør gjøres medikamentfastende om morgenen og helst fastende. Pasienter skal ikke ta kortison, prednisolon eller lignende preparat dagen før test og testdagen.
 • 0-prøve til s-kortisol og ev. p-ACTH (kjølte EDTA-glass).
 • 250 µg Synachten injiseres primært intravenøst, ev. intramuskulært.
 • Kortisol måles etter 30 minutter, alternativt også etter 60 minutter

Intravenøs injeksjon og prøve etter 0 og 30 minutter er den testen som anbefales i Endocrine Societies seneste guidelines. Begrunnelsen er at man da er helt sikker på rask stimulering av binyren og at intramuskulær injeksjon kan oppleves smertefullt. Pasienter kan få symptomer med kvalme og varmefølelse. Disse er forbigående. Anafylaktiske reaksjoner er sjeldent. Observer pasienten noen minutter etter testen.

Tolkning

S-kortisol > 500 eller 550 nmol/L (målemetodeavhengig) etter 30 minutter (alternativt også etter 60 minutter) angis som normal respons. Nye massespektrometribaserte metoder og assay basert på monoklonale antistoff kan ha lavere grenseverdier, men god dokumentasjon savnes. Ditt laboratorium vil kunne gi råd om tolkning av analysesvar.

Ved primær binyrebarksvikt på autoimmunt grunnlag er det ikke uvanlig at kortisol ikke stiger noe. Ved hypofysesvikt vil responsen variere fra ingen til nesten normal respons. ACTH-verdien vil være høy i basalprøven (> 2 ganger øvre referansegrense) ved primær binyrebarksvikt.