Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok i geriatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk geriatrisk forening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Hensikt og definisjon

Akutt funksjonssvikt hos gamle er en hyppig grunn til innleggelse i indremedisinske avdelinger. Det er særlig hos demente, skrøpelige gamle og de aller eldste at akutt sykdom presenterer seg som akutt funksjonssvikt. Årsaken til akutt funksjonssvikt er alltid akutt sykdom eller skade, men ofte er symptombildet diffust og også preget av kroniske sykdommer, sekvele etter sykdommer og skader, samt aldersforandringer. Ofte ligger det flere årsaker til grunn, og ikke sjelden sees en kaskade av akutte sykdommer med påfølgende multiorgansvikt.
Riktig(e) diagnose(r) krever systematisk undersøkelse av pasienten.
Med akutt funksjonssvikt menes:

 • nyoppstått eller økning av behov for hjelp i dagliglivets aktiviteter
 • tidsforløp: dager til 1-2 uker
 • det er pasientens funksjonsevne som er endret


«Akutt pleie» er et videre begrep som også innebefatter situasjoner der omsorgsapparatet svikter, mens den gamles funksjonsevne er uendret (eks. pårørende blir syk, hjemmesykepleien orker ikke mer). Slike situasjoner er vanligvis ikke grunn til innleggelse i sykehus, men bør håndteres av omsorgsapparatet i kommunen.
Gamle med akutt funksjonssvikt legges inn under mange diagnoser, eks. cerebralt insult ?, redusert allmenntilstand, dehydrering og ofte mer eller mindre velfunderte tentative diagnoser.

Omfang

Prosedyren gjelder for alle sykehusenheter som tar imot eldre pasienter for øyeblikkelig hjelp innleggelse. Akutt funksjonssvikt er en vanlig problemstilling. Av eldre innlagt akutt i medisinske sykehusavdelinger har 43 –55 % et funksjonstap de to siste ukene før innleggelse (Covinsky KE, 2003, og data fra Mottagelsen Ullevål US).

Grunnlagsinformasjon

Klinikk

 • mobilitetsproblemer, kommer ikke ut av sengen, kan ikke gå til toalettet.
 • fall og falltendens
 • dehydrering - får ikke i seg vått eller tørt
 • mental svikt – delirium (akutt forvirring)
 • inkontinens

Ofte er klinikken sammensatt med flere av disse symptomkompleksene samtidig.

Årsaker

Funksjonssvikt hos gamle har prinsipielt to årsaker: sykdom/skade og aldring. Aldring skjer langsomt, følgelig har akutt funksjonssvikt alltid elementer av sykdom/skade om årsak:

 • infeksjoner (luftvei, urinvei, sepsis)
 • cerebrovaskulære (atypiske hjerneslag, særlig i bakre skallegrop)
 • kardiovaskulære (infarkter uten brystsmerter, arrytmier, forverring av hjertesvikt)
 • lungeemboli (OBS «uforklarlig» hypoksi)
 • anemier, elektrolyttforstyrrelser, endokrine lidelser (diabetes, thyroidea), maligne sykdommer
 • alkoholrelaterte problemer
 • legemiddelbivirkninger
 • skader (subduralt hematom, innkilt lårhalsbrudd)
 • akutt-psykiatriske tilstander

Fremgangsmåte

Håndtering av pasienter med akutt funksjonssvikt

 • rask, bred medisinsk utredning (finne årsak)
 • kausal medisinsk behandling
 • grundig gjennomgang av medikamentlisten
 • optimal smertebehandling, oksygenering, hydrering, elektrolyttkorreksjon
 • hindre komplikasjoner (luftveis- og urinveisinfeksjoner, dekubitus, tromboser, delirium)
 • hindre ytterligere funksjonstap/bedre funksjon (tidlig mobilisering og rehabilitering)
 • legges fortrinnsvis i akutt geriatrisk enhet hvis dette finnes
 • Utredningen bør som et minimum inneholde:
  • grundig klinisk undersøkelse inkl. orienterende nevrologi og hvis mulig mobiliseringsforsøk.
  • bedømmelse av mental funksjon, ADL funksjons (dagliglivets aktiviteter) - ev. via komparent og ernæringstatus (BMI, eventuelt vekttap), BT måling liggende og stående.
 • bredt sett blodprøver, røntgen toraks, EKG, urin (m/micro), CT caput ved cerebrale symptomer, blodkulturer og annen bakteriologi ved feber eller forhøyet CRP

Referanser

 1. Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH et al Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalised with medical illnesses; Increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc 2003;51:451-8.
 2. Landefeld CS, Palmer RM, Kresevic DM et al. A randomized trial of care in a hospital medical unit especially designed to improve the functional outcomes of acutely ill older patients. N Eng J Med. 1995;332:1338-44.
 3. Palmer RM, Landefeld CS, Kresevic D, Kowal J. A medical unit for the acute care of the elderly. J Am Geriatr Soc 1994;42:545-52.
 4. Saltvedt I, Mo ES, Fayers P et al. Redused mortality in treating acutely sick, frail, older patients in a Geriatric evaluation and management unit. A prospective randomized trial. J Am Geriatr Soc 2002;50:792-98.
 5. Sands LP, Yaffe K, Lui LY, Stewart A, Eng C, Covinsky K. The effects of acute illness on ADL decline over 1 year in frail older adults with and without cognitive impairment. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57(7):M449-M454.