Forside   Andre temaer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Midlertidig og permanent omsorgsovertakelse

Noen av familiene vil oppleve at barnet deres blir tatt hånd om av barnevernet i løpet av de første årene. Enkelte er fratatt barnet allerede ved fødselen. I den første norske undersøkelsen av denne gruppen bodde 13 av 56 barn ikke sammen med biologiske foreldre ved toårs alder (50). Ofte er bakgrunnen for intervensjonen at det er mistanke om eller erkjent bruk av rusmidler. I enkelte tilfeller tar familien selv kontakt med barnevernet hvis de får problemer.

Å bli fratatt omsorgen for et barn er en alvorlig inngripen i foreldrenes og barnets liv.

Kunnskapen om LAR-brukere er blant mange fagpersoner mangelfull, og noen oppfatter bruk av LAR-medikament som rusmiddelbruk. Generell kompetanse om LAR og kunnskap om at LAR-medikamenter ikke gir ruspåvirkning når det blir tatt som forskrevet, er avgjørende for å treffe riktige avgjørelser.

Noen av familiene vi har hatt kontakt med, har opplevd å bli fratatt barna midlertidig med grunnlag i mistanke om rusmiddelmisbruk, hvor det i ettertid har vist seg å være feil.

Det er selvfølgelig også store belastninger for barn ved å oppleve ustabilitet, nye omsorgspersoner og relasjonsbrudd.

Fylkesnemndsbehandling og rettssaker

Fylkesnemndsbehandling er aktuelt både ved bruk av § 10–3 i helse- og omsorgstjenesteloven ved rusmiddelmisbruk i svangerskapet og ved midlertidig eller permanent omsorgsovertakelse etter at barnet er født  (98; 99).

Vedtak i fylkesnemnda kan bringes inn for rettslig overprøving i tingsretten av foreldrene eller kommunen, jf. barnevernlovens kapittel 7, jf. § 4–6,annet ledd og § 4–12 (99).

Kontakt med barn ved plassering utenfor hjemmet

Foreldre som midlertidig eller varig ikke har daglig omsorg for barnet sitt, vil som regel ha behov for god, kontinuerlig informasjon og individuelt tilpasset bistand, både fra barneverntjenesten og andre. Det kan dreie seg om samtaler og rådgivning, en tilgjengelig kontaktperson i barneverntjenesten og praktisk hjelp i forbindelse med samvær med barnet mv.