Forside   Andre temaer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det bør være avtalt på forhånd hva mor/far skal gjøre og hvor de skal henvende seg, hvis de får tanker om rus eller har hatt inntak av rusmidler. D
Det kan være nødvendig med hyppigere urinprøvetaking en periode. D
Rusepisoder bør kartlegges og nødvendige tiltak settes inn. Ved vedvarende misbruk, eller hvis situasjonen har medført at barnet har vært/er forsømt, skal barnevernstjenesten kontaktes.
Vedlegg
 

Å ha omsorg for barn innebærer et bevisst forhold til bruk av rusmidler. Myndighetene anbefaler for eksempel at man ikke drikker alkohol når det er barn til stede, men temaet regnes som tilhørende privatsfæren, og hver enkelt familie gjør sine egne vurderinger. Denne retten har også familier som har mor/far i LAR. I og med at alkohol er et lovlig rusmiddel er det særlig når foreldrene bruker illegale rusmidler at vi som fagpersoner reagerer.

Forskning viser imidlertid at barn som vokser opp med rusmiddelmisbruk, uavhengig av rusmiddel, er særlig risikoutsatt og klarer seg dårligere enn jevnaldrende når det gjelder en rekke forhold i voksen alder (73; 74). Det er derfor grunn til å ta situasjonen alvorlig hvis foreldrene misbruker rusmidler når de har omsorg for barn.

En særlig utfordring kan være hvis mor/far får forskrevet benzodiazepiner fra lege. I tillegg til at det kan føre til at man inntar mer benzodiazepiner enn forskrevet, øker slikt inntak effekten av LAR-medikamentet, og mor/far kan få ruspreget atferd. Det frarådes generelt at benzodiazepiner gis i tillegg til LAR-medikament, selv om det også her kan være visse unntak.

Alle pasienter i LAR har en avhengighetsdiagnose og er i risiko for tilbakefall til rusmiddelmisbruk. Det kan derfor være kort vei fra bruk til misbruk hos mor eller far. Det hviler et særlig ansvar på disse foreldrene for ikke å falle tilbake til misbruk verken av alkohol eller illegale rusmidler når de har omsorg for barn. Det er imidlertid en kjensgjerning at enkelte vil ha tilbakefall også etter at de har blitt foreldre. Dette må håndteres på en faglig forsvarlig måte, og råd bør søkes hos ansvarlig fagperson i TSB.

Hvordan håndtere mistanke om bruk av rusmidler?

Bakgrunn

Fra de norske undersøkelsene og klinisk erfaring vet vi at den nære forbindelsen mellom inntak av rusmidler og det å stå i fare for å kunne miste omsorgen for barnet sitt, gjør at noen velger å ikke være åpne om problemene sine. Redselen kan medføre at foreldrene ikke forteller om at de tenker på rus, har hatt enkeltepisoder med inntak eller i verste fall mer langvarig misbruk. Det hender også at far ruser seg, og at mor opplever det som vanskelig å ”sladre” på far. Ofte trekker paret seg unna når slike lojalitetskonflikter oppstår.

Vurdering

En god dialog med foreldrene, hvor det gis aksept for at mor/far kan ha tanker og planer om inntak av rusmidler er helt avgjørende for å redusere sjansen for bruk av rusmidler. For en som har mange års avhengighet bak seg og har vært vant til å dempe følelser og frustrasjoner med rusmidler, er det normalt å ha slike tanker om rus. En gjensidig tillitt mellom foreldrene og hjelpeapparatet medfører økt trygghet for begge parter til å kommunisere ærlig og åpent dersom problemer skulle oppstå.  

Man bør ha en åpen diskusjon rundt bruk av alkohol med foreldre i LAR. Klinisk erfaring viser at pasienter med en tidligere rusmiddelavhengighet lettere utvikler problematisk bruk av alkohol, nettopp fordi dette er et legalt rusmiddel. Det er grunn til å tro at dette også skjer med noen av foreldrene i LAR og det er derfor viktig å tilstrebe åpenhet rundt all bruk av rusmidler.

En situasjon med inntak av rusmidler bør håndteres av en fagperson med innsikt i rusbehandling og som mor/far er i en trygg relasjon til. Hvis mor/far er ærlige og forteller om en enkeltepisode hvor de har brukt rusmidler, er det viktigste å forhindre at situasjonen utvikler seg videre. Å fortelle om enkeltinntak vitner om at mor/far tar omsorgsansvaret alvorlig og vil gjøre noe med en vanskelig situasjon. Ved å skaffe seg oversikt over situasjonen blir det lettere å vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige: Hvordan skjedde det? Hva slags tanker hadde pasienten i forkant? Var barnet til stede i situasjonen?

Hvis man ikke har en god allianse med mor/far, og man bygger sin bekymring på mistanke, er det viktig å fokusere på endret atferd (det man har observert), og ikke påstå at mor/far er ruset. I en slik situasjon bør ansvarlig fagperson i TSB kobles inn og vurdere situasjonen, eventuelt avtale en urinprøvekontrakt. Det bemerkes at urinprøver som kan føre til alvorlige sanksjoner, skal håndteres etter I-14/2002 (201), se Svangerskapsomsorg i kommunen.