Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Helse- og sosialtjenesten skal sikre at pasienters, tjenestemottakeres og pårørendes erfaringer blir brukt til forbedring av virksomheten. Dette følger av internkontrollforskriften § 4.

Ett av fem hovedmål for Helse- og omsorgsdepartementets opptrappingsplan for rusfeltet (2007–2010) er økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende (103). I planen står det: ”Vi må sikre at brukererfaringer nyttes systematisk i kvalitetsarbeidet, og at brukere i større grad får anledning til å påvirke organiseringen av tjenestene og politikkutformingen på feltet. ”Under delmål 5.3 ”mer systematisk bruk av brukererfaringer i kvalitetsarbeidet” utdypes betydningen av systematisk innhenting av erfaringer fra brukere og pårørende: ”slike erfaringer er nødvendige korrektiver, og er med på å stimulere til stadige forbedringer.”

I prosjektgruppen som har bidratt til denne retningslinjen, har én representant fra brukerorganisasjonen ProLAR vært med gjennom hele retningslinjenprosessen. I tillegg har det vært avholdt et brukerrådslag med 20 foreldre i LAR, herunder tre fedre. På denne samlingen utvekslet foreldrene erfaringer og drøftet spesifikke utfordringer knyttet til det å være gravid og senere foreldre i LAR.