Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Behandlere på ulike nivåer har alle et selvstendig ansvar for å gjennomføre arbeidet sitt i tråd med faglige og etiske retningslinjer. Det innebærer også respekt for den enkelte pasients selvbestemmelsesrett og integritet.

Pasienten har som utgangspunkt full selvbestemmelsesrett over egen helse, og skal derfor samtykke til all helsehjelp som blir gitt vedkommende, jf. pasientrettighetsloven § 4–1. Helsehjelp uten samtykke kan bare ytes derdet foreligger en uttrykkelig lovhjemmel for det.

Pasientens har videre rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, jf. pasientrettighetsloven § 3–1. Dette innebærer å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon (94).

Evnen til å gi et gyldig samtykke og til å medvirke forutsetter at pasienten får informasjon. Pasienten skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, jf. pasientrettighetsloven § 3–2. Pasienten skal også få informasjon om mulige risikoer og bivirkninger av helsehjelpen. Informasjonen må være så god at pasienten får tilstrekkelig grunnlag for å velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Informasjonen skal tilpasses pasientens forutsetninger. Det betyr at informasjon skal tilpasses alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn. Det helsepersonellet som yter helsehjelpen har plikt til å gi informasjonen, jf. helsepersonelloven § 10.

Erkjennelsen av at pasientene kan og skal gjøre egne vurderinger, selv om de kan stride mot den enkelte helsearbeiders råd og meninger, er viktig. Behandlerens rolle er å underbygge pasientens selvbestemmelsesrett og dyktiggjøre pasienten til å ta beslutninger gjennom å tydeliggjøre konsekvensene av ulike alternativer og bidra til at pasienten kan veie de ulike alternativene opp mot hverandre.