Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
For kvinner som har trappet ned, legges det, i samråd med kvinnen, en plan for hvordan en ev. opptrapping skal skje. Man bør tilstrebe en langsom opptrapping for å hindre at mor påvirkes av medikamentøkningen. D
For kvinner som har fått økt medikamentdosering i siste del av svangerskapet legges det, i samråd med kvinnen, en plan for hvordan en ev. nedtrapping skal skje. D
Serumkonsentrasjon av metadon kan være et hjelpemiddel for oppnå tilfredsstillende dosering av LAR-medikamentet. C
Foreldre i LAR som har omsorg for barn, bør ikke medisineres med benzodiazepiner, blant annet på grunn av interaksjonene mellom benzodiazepiner og LAR-medikamentet. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

En artkkel fra Baltimore tar for seg forskjellige spørsmål knyttet til dosejusteringer i slutten av graviditeten og etter fødsel (282).

Mange av kvinnene har endret sin medikamentdose i løpet av svangerskapet, noen har økt doseringen, mens andre har valgt å gå ned i medikamentdose. Metaboliseringen (omsetningen) av LAR-medikamentet normaliseres raskt etter fødselen.

Vurdering

Det er viktig at noen er utpekt som ansvarlig for mors, og eventueltfars, LAR-behandling mens babyen er innlagt på sykehuset. Spesielt viktig er denne avklaringen hvis mor/farikke bor i den byen sykehuset ligger. Hvis barnet får et langvarig opphold på barneavdelingen, vil det være hensiktsmessig at TSB lokalt får ansvar for mors, og eventueltfars, behandling. Den praktiske gjennomføringen må avtales i samarbeid med kvinnen/paret og forskrivende lege på hjemstedet.

Det bør drøftes med kvinnen før fødselen hva hun ønsker og hvilke alternativer som finnes. Det vises til kapittelet Fødselsforberedelser og det fødselsforberedende møtet i svangerskapsuke 28–32 hvor praktiske avtaler om medikamentjustering, medikamenthenting og avlegging av urinprøver ble inngått. Det bør lages en plan for hvordan opp-/nedtrapping skal skje etter fødsel slik at mor ikke blir unødvendig abstinent eller påvirket av en eventuell opptrapping. Hvis mor oppfattes som medikamentpåvirket, bør dette tas opp med henne, og medikamentopptrappingen bør justeres.