Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnen/paret bør informeres om hvilke forventninger sykehusavdelingen har når det gjelder tilstedeværelse, stell og mating og ansvar for barnet. Kvinnen/paret må informeres hvis avdelingen systematisk observerer og registrerer hvordan foreldre samhandler med den nyfødte. D
Hvis sykehuset er bekymret for familien, skal familien informeres om hvilke tiltak som er igangsatt (for eksempel melding til barnevernstjenesten). Eventuelle tiltak fra barnevernstjenesten rett etter fødsel bør gjøres mest mulig skånsomt og om mulig informeres om på forhånd. D
Kvinnen/paret bør få tilbud om samtaler hvor barnets løpende tilstand blir drøftet, og gis mulighet til å komme med egne observasjoner. De bør tilbys rådgiving om hvordan de best kan gi omsorg og etablere god kontakt med barnet. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Hensikten med opphold på nyfødtavdeling er, i tillegg til observasjon og eventuell behandling for NAS, veiledning når det gjelder samspill, observasjon av foreldre/barn, samt etablering av ansvarsgruppe og planlegging av videre oppfølging av barn og familie. En amerikansk oppsummeringsartikkel ser på mor-spedbarndyaden og støtte til samspillet mellom mor og spedbarn etter fødselen (272) .

Mange av de nyfødte får et opphold på barneavdelingen som strekker seg over uker på grunn av NAS og andre medisinske forhold hos babyen. Foreldrene vil derfor ofte ha kontakt med nyfødtavdelingen over lang tid.

Mor vil oftest ha tilhold på barselavdeling eller sykehotell mens barnet er innlagt. På noen sykehus finnes også spesielle familierom på nyfødtavdelingene.

Vurdering

Forhold som henger sammen med foreldrenes bakgrunn som tidligere rusmiddelmisbrukere og barnets eventuelle behov for langvarig behandling av NAS, gjør at god informasjon og tydelig kommunikasjon er viktig for å forebygge misforståelser og legge til rette for et best mulig opphold for barn og foreldre.

Det er viktig at eventuelle forventninger til hvordan mor og far skal forholde seg blir kommunisert tydelig til foreldrene. Dette dreier seg om forventninger om når de skal være tilstede på avdelingen, hvordan de kan delta ved forskjellige aktiviteter knyttet til den nyfødte (stell, skåringer, mating etc.) og hvordan og hvem de skal varsle ved eventuelt fravær fra avdelingen.

Foreldrene vil ofte ha spesielle behov for oppfølging hvis det viser seg at barnet får abstinenser.