Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Ansvarsforhold og oppstart planlegges i god tid før fødsel og bør skje i regi av TSB-lege med LAR-kompetanse. D
Buprenorfinopptrappingen kan skje poliklinisk, mens metadonopptrapping oftest krever innleggelse på institusjon. Opptrapping bør skje på en slik måte at kvinnen ikke blir påvirket, for å sikre at barnets behov blir tilstrekkelig ivaretatt. C
Kvinner som har trappet seg helt ned og er uten LAR-medisinering ved fødsel, bør beholde oppfølging fra TSB (LAR-senter) så lenge slik oppfølging er nødvendig. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

Det er to situasjoner hvor det er aktuelt med oppstart av LAR-medisinering etter fødsel:

 • Kvinner som har valgt å trappe seg helt ned fra metadon/buprenorfin under svangerskapet og som ønsker ny oppstart
 • Kvinner som har utsatt oppstart av planlagt LAR til etter svangerskapet

I begge tilfeller er det viktig at ansvarsforhold og oppstart planlegges i god tid før fødsel, slik at opptrappingen kan skje så skånsomt og snart som mulig.

Vurdering

Opptrapping av buprenorfin kan skje poliklinisk. Grunnet medikamentets virkemåte vil ikkefaren for medikamentpåvirkning være stor.

Ideelt sett bør metadon opptrappes på institusjon, da metadon lett kan doseres for høyt. Med tett oppfølging kan det gjøres poliklinisk i regi av TSB, med et nært samarbeid med nyfødtavdelingen som kontinuerlig observerer kvinnen i samspill med den nyfødte.

Det er viktig å initiere en kontrollert, ikke for rask, opptrapping, for å hindre at kvinnen er medikamentpåvirket i opptrappingsperioden. Opptrappingen bør individualiseres og man må sikre at omsorgen for barnet blir godt ivaretatt. 

Kvinner som har trappet seg helt ned fra LAR-medikament, og som ikke ønsker å være i LAR etter fødsel, bør få beskjed om at de ved behov kan starte raskt i LAR igjen, jf. IS-1505 (241). De bør tilbys oppfølging fra TSB på lik linje med pasienter som fremdeles er i LAR. Oppfølging av kvinner som har trappet seg helt ned fra LAR og barna deres, omfattes også av disse retningslinjene, da barnet har vært eksponert for LAR-medikament i fosterlivet. Det er relativt stor risiko for tilbakefall til misbruk hos denne pasientgruppen.