Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinner i LAR bør føde på sykehus med nyfødtavdeling. C
De regionale helseforetakene (RHF-ene) bør utpeke et fåtall sykehus i egen region som kan ta imot fødende kvinner i LAR og andre kvinner hvor man kan forvente abstinenser hos den nyfødte. D
Det bør etableres et nært samarbeid mellom føde-/barselavdeling, barne-/nyfødtavdeling og TSB ved det enkelte sykehuset for å sikre helhetlig oppfølging og behandling av kvinnen og barnet. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

Norske føde- og barneavdelinger har begrenset erfaring med å ta imot fødende kvinner i LAR, herunder observasjon og behandling av nyfødte med abstinensproblematikk. Oslo Universitetssykehus Ullevål er det sykehuset i landet med mest erfaring. Andre med en del erfaring er sykehusene i Haugesund, Haukeland i Bergen, St. Olavs hospital i Trondheim, Stavanger og Skien. Seleksjon av fødende til riktig nivå presiseres i ny veileder med kvalitetskrav til fødeinstitusjonene (102).

Vurdering

Føde- og barneavdelingene vil trenge et visst antall fødsler for å opparbeide og opprettholde kompetanse på dette området. Med mellom 30 og 60 fødsler i LAR årlig i årene som kommer, er det ikke hensiktsmessig at samtlige sykehus tar i mot kvinnene og barna deres. De nyfødte trenger spesialisert observasjon og behandling, da over halvparten av dem vil utvikle medikamentkrevende abstinens i dagene etter fødsel (104).