Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Helsepersonell med opplæring og erfaring når det gjelder NAS bør brukes til observasjon og behandling av NAS hos nyfødte. C
Det bør utvikles nasjonale standarder for observasjon og behandling av NAS basert på det modifiserte Finnegan-skjemaet. D
Den nyfødte bør være innlagt på nyfødtavdeling sammen med mor i minimum 7 dager etter fødselen. C
Alle barn som har vært eksponert for LAR-medikament eller andre opiater i svangerskapet, bør følges opp i nyfødtperioden etter disse anbefalingene. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

NAS oppstår etter fødselen hos 60 til 80 % av opioideksponerte nyfødte og inntreffer oftest i løpet av de første 72 timene etter fødsel (179; 249-252). Syndromet omfatter flere organsystem og kan ubehandlet ha et alvorlig og eventuelt dødelig forløp. Symptomer på irritabilitet i sentralnervesystemet omfatter økt tonus (spenning) i muskulatur, forsterkede reflekser, unormal suging og problemer med matingen. Sår i huden kan forårsakes av hyperaktivitet med motorisk uro. Symptomer fra mage-tarmkanalen omfatter gulping, oppkast og diaré.

Symptomer fra respirasjonssystemet omfatter for rask pustefrekvens og respiratorisk alkalose. Symptomer fra det autonome nervesystemet omfatter nysing, gjesping, tåreflod, svetting og feber. Babyer med NAS har ofte et karakteristisk (high-pitched) skrik (253). Symptomatologien varierer betydelig, fra nyfødte som har mange og alvorlige symptomer, til nyfødte som har få og milde symptomer (29; 249; 254; 255).

Røyking påvirker også graden av NAS (217). NAS-grad er assosiert med mors vagustonisitet etter metadoninntak (256). Kvinner som bruker heroin sent i svangerskapet har større sjanse for å få barn med behandlingstrengende NAS enn kvinner stabilsert på metadon (59). Gestasjonsalder ved fødsel og kvinnens bruk av benzodiazepiner predikerer lengden på NAS-behandlingen i en studie fra Philadelphia (257).

En oppsummeringsartikkel fra Irland viser ingen signifikant sammenheng mellom mors dosering av LAR-medikament i slutten av graviditeten og graden av NAS hos den nyfødte (182). Se for øvrig Medikamentell behandling (LAR-medikamentet).

Noen studier beskriver lavere forekomst av NAS hos nyfødte som har vært eksponert for buprenorfin i fosterlivet (258), mens andre studier ikke viser noen forskjell i forekomst av NAS mellom metadon- og buprenorfineksponerte nyfødte (51). Premature nyfødte synes å få færre symptomer på NAS. Dette kan skyldes forhold ved den umodne hjernen, som kan maskere symptomene på NAS eller muligens også kortere eksponering for opiater for barnet (259; 260). Hvor lenge de nyfødte med NAS ligger på sykehuset, varierer i forskjellige undersøkelser (17; 261).

Vurderinger

Det er behov for standardisering av rutiner rundt diagnostisering og behandling av NAS. Praktisk opplæring av ansatte som skal ha ansvaret for skåring og behandling av den nyfødte bør prioriteres ved sykehus som har dette ansvaret.

Innleggelsen av den nyfødte bør vare minimum syv døgn slik at man kan være sikker på at behandlingskrevende NAS oppdages, og slik at nødvendig samarbeid med og rundt familien kan etableres. Utskrivning etter syv døgn vil kun være aktuelt der barnet ikke behandles medikamentelt for NAS.