Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Barnet bør observeres og medisineres av helsepersonell under hele NAS-behandlingen. Barnet bør ikke utskrives fra sykehuset eller annen institusjon før den medikamentelle behandlingen av NAS er avsluttet. D
Hvis det er praktisk mulig bør et ansvarsgruppemøte arrangeres før barnet skrives ut fra nyfødtavdelingen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør ansvarsgruppemøte avtales snarest mulig og helsesøster orienteres om situasjonen til barnet. D
Ved overføring til institusjon som kan ivareta NAS oppfølgingen, bør nødvendig informasjon utveksles. D
Foreldrene bør ikke få ansvaret for NAS-medisineringen. D

Før barnet/familien utskrives, bør oppfølging og forpliktende samhandling være avtalt. Hvordan samarbeidet om familien og barnet skal organiseres (ansvar og roller), må avtales i hver sak for å sikre målsettingen om helhetlige tjenester.

 1. Første polikliniske kontroll på barneavdelingen
 2. Tidlig hjemmebesøk fra helsestasjonen
 3. Første besøk på helsestasjonen
 4. Neste ansvarsgruppemøte
 5. Eventuelt samarbeid med barneverntjenesten
D
Epikrise for oppholdet bør sendes til fastlege, helsestasjon og ev. heldøgnsinstitusjon etter samtykke. D
Vedlegg
 

Denne retningslinjen tilstreber at alle familier skal ha en strukturert oppfølging gjennom sped- og småbarnsalder. Det er viktig at en gjennomførbar plan for videre oppfølging er lagt før barnet skrives ut fra sykehuset. Hvis barnet og mor/farskal overføres til annen institusjon, bør epikrise også sendes dit. I slike tilfeller skal samtykke fra foreldre innhentes. Opplysninger i epikrisen skal ikke omhandle sensitive opplysninger om foreldrene som ikke er nødvendige for behandlingen. 

Videre oppfølging av barnets medisinske behov

Bakgrunn

De fleste kvinnene i LAR drar hjem med sine nyfødte når barnet er ferdigbehandlet, mens en del kvinner/par overføres til senter for foreldre og barn eller TSB-institusjon med barnet. Noen få opplever omsorgsovertakelse mens barnet er på sykehuset.

Enkelte familier har blitt utskrevet til hjemmet selv om barnet fremdeles har behov for medikamentell behandling for abstinenser. I de tilfellene har oftest hjemmesykepleien hatt ansvaret for oppfølging av medisineringen. Hjemmesykepleien bør imidlertid ikke få ansvaret for NAS-medisinering av disse barna, da observasjon mellom medisineringene ikke er mulig.

Vurdering

Nyfødtavdeling er ikke det best egnede sted for langvarig opphold for disse familiene. Når det er behov for heldøgnsoppfølging etter behandling av NAS i sykehuset, bør familiene få plass på senter for foreldre og barn eller i helseinstitusjon (TSB) som har slikt tilbud. Når barnet er utskrivningsklart og familien flytter til heldøgnstiltak, bør helsepersonell være ansvarlig for fortsatt skåring av abstinenser og medisinering av barnet. Overføring til institusjon med helsepersonell som har kompetanse på observasjon og behandling av NAS bør være mulig i alle helseregioner.

Hvis familien har behov for utvidet oppfølging i heldøgnsinstitusjon i regi av barneverntjenesten, eller utvidet hjelp i hjemmet, må saken meldes til familiens hjemkommune v/barneverntjenesten. De har ansvar for å undersøke behovet og søke tiltak fra den statlige barneverntjenesten. Dette bør gjøres så tidlig som mulig, da det er begrenset plass i senter for foreldre og barn. Spesialisthelsetjenesten bør bistå barneverntiltakene med nødvendig opplæring og oppfølging når det gjelder NAS.

Barneavdelingene kan vurdere individuelt om erfarne beredskapsfamilier kan administrere NAS-medikament når den nyfødte er godt stabilisert og den medikamentelle behandlingen nærmer seg avslutning. En forutsetning er åpen retur til sykehuset ved behov.

Etter samtykke bør det sendes epikrise til helsestasjonen (se Samarbeid og samhandling).