Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Forkortelser

AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å avdekke alkoholproblemer

BZD – Benzodiazepiner – beroligende og søvngivende, vanedannende legemidler

DPS – Distriktspsykiatrisk senter

DUDIT – Drug Use Disorder Identification Test – standardisert spørreskjema for å avdekke rusmiddelproblemer

EKUP – Enhet for Kognitiv Utviklingspsykologi ved psykologisk institutt, UiO        

FAS/FASD – Føtalt alkoholsyndrom/Fetal Alcohol Spectrum Disorder – det karakteristiske syndromet med svikt i mange organssystemer som barn som har vært eksponert for alkohol i svangerskapet kan få

FAE – Føtale alkoholeffekter – tilsvarer FASD, men med mindre omfattende skader

GA – Gestational age, svangerskapets lengde, måles i svangerskapsuker

HF – Helseforetak

HIV – Humant immunsviktvirus – viruset som forårsaker AIDS

HOD – Helse- og omsorgsdepartementet

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering

MOTHER – The Maternal Opioid Treatment: Human Experimental Research – et multisenter forskningsprosjekt med randomisert design som sammenlikner metadon og buprenorfin i svangerskapet

NAS – Neonatalt abstinenssyndrom – abstinenssyndromet med symptomer fra mange organsystemer som mange nyfødte utvikler etter å ha vært eksponert for opiater i svangerskapet

PTSD – Posttraumatisk stress disorder

RCT – Randomized Controlled Trial – randomisert kontrollert forsøk

RHF – Regionalt helseforetak

Seraf – Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

SF-mål Symfyse-fundus mål – brukes som et mål på fosterets vekst ved svangerskapskontroller

SIDS – Sudden Infant Death Syndrome – plutselig spedbarnsdød

SIRUS – Statens senter for rusmiddelforskning

SSRI – Selektive serotonin reopptakshemmere – en gruppe antidepressive medikamenter

TSB – Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

WHO – World Health Organiszation – Verdens helseorganisasjon

Sentrale begrep

Agonist – En opioid agonist er et stoff som i høy grad binder seg til virkestedene for opioider i hjernen og dermed gir kraftig virkning. Eksempler er heroin, morfin og metadon.

Antagonist – En opioid antagonist er et stoff som binder seg til og blokkerer alle virkestedene for opioider i hjernen, og dermed hindrer virkning av opioider. Eksempler er naltrekson og naloksone. Buprenorfin er en partiell (delvis) antagonist/agonist som delvis blokkerer for virkningen av andre opioider.

Epikrise – Rapport til henvisende lege/annet helsepersonell etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse/behandling ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende spesialist.

Interaksjon – Hvordan virkningen av et legemiddel påvirkes av et annet.

Intravenøst inntak – Inntak med sprøyte direkte i blodbanen.

Kommunal rustjeneste – Brukes som begrep uavhengig om den er organisert under NAV eller som et eget kommunalt rusteam.

Komorbiditet – Samtidig forekomst av flere sykdommer.

Legemiddelkonsentrasjon – Konsentrasjonen av et legemiddel i blodet. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi forskjellige legemiddelkonsentrasjoner.

Opioid – Fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til bestemte virkesteder i kroppen, opioidreseptorer, særlig i hjernen.

Plasmakonsentrasjon – Mål på konsentrasjone av et legemiddel i blodplasma.

Retensjon – Med ”retensjon i behandling” menes hvor stor andel/prosent av en pasientgruppe som blir værende i behandling etter en viss periode, vanligvis ett år.

Reseptor – Proteiner i hjernen som molekylene fra bestemte stoffer binder seg til og virker gjennom. Det finnes en rekke opioidreseptorer.

Resoriblett – Tabletter som legges under tungen og suges opp gjennom slimhinnen i munnhulen.

Serum – Blodvæske, flytende bestanddel av blod etter at både blodceller og koaguleringsstoffer er fjernet, den klare, gulaktige væsken som utskilles når blodet levrer seg.

Substitusjonsbehandling – Behandlingsmetode for rusmiddelavhengighet der det rusmiddelet som pasienten er avhengig av, erstattes av et liknende middel med lengre virkningsperiode som i større grad muliggjør stabilisering av pasienten. Ved opioidavhengighet erstattes f.eks. heroin med metadon eller buprenorfin.