Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Mandat

Målet med denne faglige retningslinjen er å gi tydelige og kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling og oppfølging av gravide LAR-pasienter under svangerskapet, ved sykehusoppholdet i forbindelse med fødselen og for oppfølging/behandling av barnet og familiene frem til skolealder. Gjennom utarbeidelsen av retningslinjen har målet vært å komme frem til klare nasjonale anbefalinger. Prosjektgruppen har vært sammensatt slik at brukerperspektivet og forskjellige yrkesgrupper representert fra ulike nivåer i tjenesteapparatet og fra ulike deler av landet har bidratt med sine kliniske erfaringer og synspunkter. Retningslinjen gir anbefalinger for hele pasientforløpet og omfatter flere områder innen både førstelinjetjeneste (helse, sosial, barnevern) og spesialisthelsetjeneste (fødselshjelp, nyfødtmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling) og disse tjenestenes rolle og ansvar.

Pasientmålgruppe

Kvinner som er i LAR i graviditeten og andre opioidavhengige kvinner og deres partnere, samt familier som har barn som har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet.

Målsetting med oppfølging av barn og familier

Hovedmålsettingen er at familien skal få en individuelt tilpasset, kunnskapsbasert, faglig forsvarlig og respektfull oppfølging fra hjelpeapparatet, slik at et optimalt utviklingsforløp og en trygg omsorgssituasjon sikres for barnet og familien.

Et optimalt utviklingsforløp for familien og en trygg omsorgssituasjon for barnet kan oppnås gjennom

 • å sikre at disse barna får den oppfølgingen de trenger, slik at eventuell skjev utvikling og problemer kan følges opp så tidlig som mulig
 • å sikre individuell tilrettelegging av oppfølging ut fra barnets tilstand, familiens forutsetninger og sosiale situasjon, samt utformingen av det lokale hjelpeapparatet
 • å gi foreldrene nødvendig opplæring og bistand
 • at familiene blir ivaretatt på en faglig forsvarlig og respektfull måte av hjelpeapparatet
 • å tilstrebe stabilitet og kontinuitet i oppfølgingen slik at færrest mulig personer er involvert
 • at oppfølgingen ikke belaster foreldrene og barnet unødig
 • å sikre familiens økonomiske og sosiale situasjon, samt finansiering av nødvendige tiltak som foreksempel institusjonsplasser og støttetiltak
 • å fokusere på familiens nettverk, og eventuelt sette inn tiltak for å styrke dette mandat, målsetting og bakgrunn

For å oppnå dette blir det nødvendig:

 • å gi adekvat opplæring til helsepersonell, barnevernsansatte samt andre aktuelle yrkesgrupper
 • å arbeide tverrfaglig og tverretatlig for å sikre nødvendig og tilstrekkelig samhandling mellom de forskjellige aktørene

Målgrupper

Målgruppene for retningslinjens anbefalinger er:

 • ansatte i helse-, barnevern- og sosialtjenesten i kommunen og ansatte i spesialisthelsetjenesten som har med denne pasientgruppen å gjøre
 • pasienter i LAR og rusmiddelavhengige pasienter, samt deres pårørende
 • beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå