Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Prosjektgruppen for retningslinjearbeidet hadde sitt første møte i oktober 2007. Prosjektgruppen har hatt i alt 16 møter. I tillegg var prosjektgruppen på en studietur til USA våren 2008.

Deltagere

Helsedir, Avd psykisk helsevern og rus Gabrielle Welle-Strand lege / leder av gruppen  
Helsedir, Avd psykisk helsevern og rus Herdis Dugstad kriminolog  
Helsedir, Avd psykisk helsevern og rus Brittelise Bakstad mastergr. helsefagvitenskap  
Pediater (Oslo USS) Lisa Bjarkø lege Oslo
Fastlege Marit Hermansen lege Grue
Aline Barnevernsenter Ellen Falck bv.pedagog Oslo
Svangerskapsoppfølging Liv Hilde Lothe jordmor Trondheim
Fødselsmedisiner Marte Jettestad lege Tønsberg
Lade behandlingssenter Kristin Tømmervik psykolog Trondheim
Borgestad beh.senter Egil Nordlie lege Skien
Forskning (Seraf) Monica Sarfi psykolog Oslo
BUP Jan Egil Wold lege Levanger
Sosialsenter/komp.senter Anne Christine Moberg sosionom Asker / Korus Øst
Bufetat/fagteam Anne Kristin Kleiven sosionom Førde
LAR-mor Ida Olse brukerrepr. Kristiansand
LAR-senter Kari Storetvedt lege Bergen
BUF-dir Fride Rudi barnevernspedagog  
BUF-dir Ellen Kartnes barnevernspedagog  
1. linje barnevern Birthe Holm sosionom Sandnes


Prosjektgruppen har innhentet råd fra eksterne konsulenter når det har blitt vurdert hensiktsmessig. Prosjektgruppens ansvar har blant annet vært:

 • å vurdere kunnskapsoppsummeringen fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, samt finne frem annen relevant norsk og internasjonal litteratur
 • å bidra med egen, klinisk erfaring
 • å vurdere effekten av ulike behandlingstiltak og samarbeidsformer
 • å foreslå anbefalinger

Prosjektgruppen har hatt en rådgivende funksjon for Helsedirektoratet i utarbeidelsen av retningslinjen. Det har vært arbeidet for å oppnå konsensus når det gjelder foreslåtte anbefalinger. Det var enighet om alle unntatt en av anbefalingene, hvor 5 av gruppens medlemmer tok dissens. Dissensen ble fremlagt sammen med høringsutkastet. Helsedirektoratet fastholder sitt opprinnelige forslag til anbefaling, da det ikke fremkom vesentlig ny kunnskap i høringsrunden.

Retningslinjen er ført i pennen av Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-Strand.